Ysgariad

Yn draddodiadol, mae cymdeithasau Mwslimaidd yn rhai patriarchaidd. Mae hyn yn golygu bod gan ddynion lawer iawn o awdurdod wrth wneud cais am ysgariad, yn enwedig pan fydd priodas wedi’i threfnu neu briodas â chymorth wedi digwydd. Yng Nghymru, gall unrhyw un wneud cais am ysgariad, ond mae’n bosibl y bydd yn dal yn ofynnol i Fwslim yng Nghymru ddilyn cyfreithiau a disgwyliadau crefyddol a diwylliannol.

quote
Rhaid i fenywod sydd wedi ysgaru aros am dri mis, ac nid yw’n gyfreithlon iddynt guddio’r hyn a greodd Duw yn eu crothau os ydynt yn credu yn Nuw a’r Dydd Olaf. Ac mae gan eu gwŷr fwy o hawl i’w cymryd yn ôl yn [y cyfnod] hwn os ydynt eisiau cymodi. A bydd gan y gwragedd hawliau tebyg i’r hyn a ddisgwylir ganddynt, yn ôl yr hyn sy’n rhesymol. Ond mae gan y dynion fantais drostynt [o ran cyfrifoldeb ac awdurdod]. Ac mae Duw yn Ogoneddus mewn Nerth a Doethineb.’Qur'an 2:228

Beth mae Islam yn ei ddweud am ysgaru ac ailbriodi?

Er nad yw’n cael ei annog, mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn cytuno bod modd caniatáu ysgariad os yw priodas wedi methu, ac fel arfer mae gan Fwslimiaid hawl i ailbriodi os ydyn nhw’n dymuno. Ysgariad yw’r broses gyfreithiol o ddod â phriodas i ben.

Serch hynny, mae gan wahanol fathau o Fwslimiaid drefniadau gwahanol ar gyfer ysgaru ac ailbriodi:

  • Does dim angen i Fwslimiaid Sunni gael tystion. Rhaid i’r gŵr ddweud ei fod eisiau ysgariad ar dri achlysur gwahanol, ac mae cyfnod aros o dri mis.
  • Rhaid i Fwslimiaid Shi'ah gael dau dyst, a bydd cyfnod aros yn dilyn hynny cyn y gall priodas ddod i ben.
  • Os bydd menyw yn gofyn am ysgariad mae’n cael ei alw’n khula. Rhaid cael cyfnod aros er mwyn gwneud yn siŵr nad yw’r fenyw yn feichiog.

Er bod cyfraith Shariah yn caniatáu ysgariad, dywedodd Abdullah Ibn Umar yn yr Hadith fod y Proffwyd Muhammad wedi dweud, ymysg pethau cyfreithlon, mai ysgariad sy’n cael ei gasáu fwyaf gan Allah. Felly er bod ysgariad yn cael ei ganiatáu, dylai Mwslimiaid geisio ei osgoi, os yw hynny’n bosibl.

Mae hyn yn golygu bydd llawer o Fwslimiaid sy’n cael anawsterau priodasol yn ceisio datrys eu problemau. Maen nhw’n gwneud hyn hefyd oherwydd eu bod wedi gwneud cytundeb o flaen Duw, sef nikah, i aros gyda’i gilydd am oes, a byddai ysgariad yn golygu torri’r cytundeb hwnnw.

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Gall cwpwl fynd i’r mosg i gael cyngor a chymorth gan yr imam os ydyn nhw’n cael problemau priodasol. Mae teuluoedd estynedig hefyd yn chwarae rhan bwysig, ac yn ceisio helpu’r cwpwl i ddatrys unrhyw broblemau. Mewn rhai sefyllfaoedd, fodd bynnag, efallai bydd cwpwl yn teimlo mai ysgariad yw’r unig ddewis.

Yn yr amgylchiadau hyn, mae ysgariad yn cael digwydd ac mae’r gŵr neu’r wraig yn rhydd i ailbriodi.