Dillad Mwslimiaid

Mewn Islam, rhaid i ddynion a menywod wisgo dillad gweddus. Maen nhw’n dweud bod hyn yn eu helpu i beidio â chodi cywilydd ar ei gilydd. Mae hefyd yn cael ei ystyried fel ffordd o atal cyfathrach rywiol heb fod yn briod.

Mae llawer o drafod ynglŷn â’r gwahanol reolau gwisg ar gyfer dynion a menywod. Un farn yw y gallai’r gwahanol ofynion gwisg ar gyfer dynion a menywod arwain at rywfaint o ragfarn a gwahaniaethu.

  • Mae llawer o Fwslimiaid yn gwisgo hijab neu orchudd wyneb er mwyn bod yn weddus. Dydy pob menyw Fwslimaidd ddim yn dewis gwneud hyn. Yn y Deyrnas Unedig mae hyn yn fater o ddewis, ac mae llawer o drafod ynglŷn ag arwyddocâd gwisgo’r hijab yng nghymdeithas Prydain.
  • Mae rhai menywod Mwslimaidd yn gwisgo niqab neu burkha. Dydy pob menyw Fwslimaidd ddim yn dewis gwneud hyn. Mae ganddyn nhw hawl i ddewis yn y Deyrnas Unedig.
  • Does dim rhaid i ddynion wisgo gwisg benodol, ond mae’n rhaid iddyn nhw fod yn weddus.

Mae rhai menywod Mwslimaidd yn credu bod gwisgo dillad arbennig, fel y burka, yn ffordd o amddiffyn eu hunain rhag cymdeithas maen nhw’n ei hystyried sy'n canolbwyntio gormod ar faterion rhyw. Mae’n bosibl eu bod yn teimlo bod cymdeithas yn portreadu menywod fel 'gwrthrychau rhyw' ac yn rhoi gormod o bwyslais ar ymddangosiad corfforol menyw. Mae gwisgo’r burkha yn fynegiant ymarferol a chyhoeddus o wyleidd-dra.

Mae rhai gwladwriaethau Islamaidd yn gorfodi menywod i wisgo gwisgoedd crefyddol fel yr hijab, y sgarff sy’n gorchuddio pen menyw. Yn y gwledydd hyn mae nifer o fenywod wedi dioddef ymosodiadau am beidio â gwisgo’r hijab.

Yn y rhan fwyaf o wledydd yn y Gorllewin mae menywod Mwslimaidd yn cael rhyddid i ddewis sut maen nhw eisiau gwisgo, ond mae rhai llywodraethau’n gwrthwynebu gwisgoedd penodol. Yn Ebrill 2011, penderfynodd llywodraeth Ffrainc wneud gorchuddio’r wyneb mewn man cyhoeddus yn anghyfreithlon. Mae hyn mewn gwirionedd yn gwahardd menywod Mwslimaidd rhag gwisgo’r burkha mewn mannau cyhoeddus.

Hijab

A Muslim woman wearing a hijab.

Hijab yw enw’r sgarff pen sy’n cael ei gwisgo gan fenywod Mwslimaidd. Mae llawer o wahanol steiliau a lliwiau i’w cael. Yng Nghymru, mae’r rhan fwyaf o fenywod yn gwisgo’r hijab i orchuddio eu pennau a’u gyddfau, ond bydd eu hwynebau i’w gweld.

Burkha

A Muslim woman wearing a burka.

Mae burkha yn gorchuddio wyneb a chorff menyw yn gyfan gwbl. Mae’n cael ei wneud o un darn o ddefnydd. Mae’r fenyw yn gallu gweld drwy banel rhwyllog sy’n cael ei wnïo ym mhen blaen y dilledyn.

Niqab

A Muslim woman wearing a niqab.

Gorchudd wyneb yw’r niqab. Wrth wisgo’r niqab, bydd menywod Mwslimaidd hefyd yn gwisgo sgarff i orchuddio eu pennau.