Agweddau at fenywod

Mae Islam yn dysgu bod pob dyn a menyw yn gyfartal yng ngolwg Allah. Mae pob un yn atebol am ei weithredoedd ei hun, a byddan nhw’n cael eu barnu yr un fath gan Allah.

quote
Ni fydd y rhai sy’n gwneud gweithred ddrwg yn cael dim ond yr hyn sy’n cyfateb iddi; ond bydd pwy bynnag sy’n gwneud cyfiawnder, boed yn wryw neu’n fenyw, ac yntau’n gredadun – byddant hwy’n mynd i Baradwys, ac yn cael darpariaeth ddi-ben-draw yno.”Qur'an 40:40

Ond er bod dynion a menywod yn gyfartal, dydyn nhw ddim yr un fath. Mae ganddyn nhw bwrpas gwahanol. Rhan o gynllun a phwrpas Allah yw bod gan ddynion a menywod nodweddion corfforol gwahanol.

Mae Mwslimiaid hefyd yn credu mai dyletswydd dyn yw darparu ar gyfer anghenion ariannol ei deulu, ac mai dyletswydd menyw yw gofalu am y cartref a’r teulu.

Er bod hawliau menywod yn wahanol i hawliau dynion, mae ganddyn nhw hawl:

  • i ddewis pwy maen nhw’n ei briodi
  • i ysgaru
  • i astudio
  • i gael eiddo
  • i redeg busnes
  • i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth

Roedd y Proffwyd Muhammad yn pwysleisio bod menywod yn bwysig a bod angen parchu menywod pan ddywedodd:

quote
Mae paradwys wrth draed dy fam. Sunan An-Nasa’i