Gràmar - Gnìomhairean neo-riaghailteach

1

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Say it'?

2

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Catch hold of that'?

3

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Hear this'?

4

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Do this'?

5

Ciamar a sgrìobhadh tu 'See the boat coming'?

6

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Get this book'?

7

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Go out'?

8

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Reach the salt. (Pass the salt)'?

9

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Give me that'?

10

Ciamar a sgrìobhadh tu 'Come here'?