Buaidh shòisealta an Dara Cogaidh air Breatainn test questions

1

Cò air a bha Bàtaichean-aigil na Gearmailt ag amas san Atlantaig?

2

Cuin a thòisich raiseanadh a’ bhìdh ann am Breatainn?

3

Ciamar a bha a’ Ghearmailt an dùil briseadh a thoirt air gnìomhachas Bhreatainn?

4

Dè bha san Luftwaffe?

5

Cuin a bha am Blitz ann?

6

Ciamar a dh’fheuch an riaghaltas ri daoine cumanta a chumail sàbhailte?

7

Carson a chaidh mòran chloinne a chur a dh’fhuireach air an dùthaich aig àm a’ chogaidh?

8

Dè am fear dhiubh seo nach eil air fear dhe na Còig Duilgheadasan?

9

Cuin a chaidh Aithisg Beveridge fhoillseachadh?