Enghreifftiau o faddeuant personol

Gan fod maddeuant yn ddysgeidiaeth Gristnogol mor bwysig, mae llawer o enghreifftiau o Gristnogion sydd wedi maddau i eraill oherwydd eu credoau personol. Er bod hyn yn gallu bod yn beth anodd iawn i'w wneud mewn llawer o achosion, fel llofruddiaeth aelod o'r teulu, bydd Cristnogion yn gwneud eu gorau i ddilyn y dysgeidiaethau ynglŷn â maddeuant.

Gee a Dominique Walker

Cafodd Anthony Walker ei lofruddio yn 18 mlwydd oed mewn ymosodiad hiliol yn 2005. Roedd Anthony yn dod o deulu Cristnogol cryf ac er bod hyn yn brofiad erchyll i'w deulu, mae ei fam a'i chwaer - Gee a Dominique Walker - wedi dweud yn gyhoeddus eu bod nhw wedi maddau i ymosodwyr Anthony o ganlyniad i'w ffydd Gristnogol gryf a'u credoau am faddeuant.

Mam a chwaer Anthony Walker yn disgrifio sut mae Crist yn eu dysgu nhw i faddau i'w lofruddion, a bod hynny wedi helpu i ryddhau eu teimladau o ddicter, casineb a dial (CYNNWYS SAESNEG)

Martin Luther King Jr.

Gweinidog Cristnogol oedd Martin Luther King Jr., ac roedd yn credu mewn protestio heddychlon heb ddefnyddio trais. O ganlyniad i'w bolisi dim trais, cafodd ei arestio 20 o weithiau a'i gam-drin yn bersonol bedair gwaith. Daeth yn arweinydd nid yn unig i bobl dduon yn America ymwahanol, ond hefyd dros hawliau dynol ble bynnag y byddai anghyfiawnder, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Cadwodd at ddysgeidiaeth maddeuant, er iddo gael ei arestio lawer gwaith wrth geisio brwydro i wella bywydau pobl dduon.

Ffotograff du a gwyn o Martin Luter King Jr. yn siarad â thorf fawr yn Wahsington D.C. Yn y cefndir mae'r Washington Monument i'w weld
quote
Rhaid i ni ddatblygu a chadw'r gallu i faddau. Os nad oes gan rywun y pŵer i faddau, nid oes ganddo'r pŵer i garu. Mae rhywfaint o ddaioni yn y bobl waethaf, a rhywfaint o ddrygioni yn y bobl orau. Ar ôl darganfod hyn, byddwn ni'n llai tueddol o gasáu ein gelynion.Martin Luther King Jr.

Maureen Greaves

Ymosododd dau ddyn ar ŵr Maureen Greaves, Alan, yn 2012 pan oedd ar ei ffordd i offeren hanner nos. Bu farw'n nes ymlaen o'i anafiadau. Gwrthododd Maureen gondemnio'r dynion, a maddeuodd iddyn nhw am yr ymosodiad.

quote
Fy ngweddi yw y daw Jonathan Bowling ac Ashley Foster i ddeall a phrofi cariad a charedigrwydd y Duw a wnaeth ef yn ei ddelwedd ei hun ac y bydd trugaredd mawr Duw yn eu hysbrydoli nhw i edifarhau.Maureen Greaves

Julie Nicholson

Ar ôl marwolaeth ei merch Jenny yn y digwyddiad bomio terfysgol yn Llundain ar 7 Gorffennaf 2005, mae maddeuant wedi bod yn anodd i Julie Nicholson, er ei bod hi'n offeiriad Anglicanaidd.

Roedd Julie yn teimlo bod rhaid iddi roi'r gorau i'w swydd am nad oedd hi'n gallu maddau i'r bomiwr hunanleiddiol wnaeth lofruddio ei merch. Mae Julie yn cyfiawnhau ei safbwynt drwy ddweud bod rhaid i'r sawl sy'n euog ofyn am faddeuant. Mae'r person wnaeth ladd ei merch wedi marw, felly does dim perthynas yno i'w hadfer. Mae hi'n meddwl byddai Jenny eisiau iddi hi fyw bywyd da a cheisio gwneud gwahaniaeth go iawn yn y byd, yn hytrach na phoeni am faddeuant.

Julie Nicholson yn rhannu ei theimladau am farwolaeth ei merch (CYNNWYS SAESNEG)

Move on to Test
next