Beth yw ystyr heddychiaeth o fewn Cristnogaeth?

Mae heddychwyr yn gwrthod unrhyw drais. Dydyn nhw ddim yn meddwl mai rhyfel yw'r ffordd o ddatrys gwrthdaro. Maen nhw'n credu bod angen defnyddio dulliau eraill heddychlon.

Roedd y Cristnogion cynnar yn dehongli gorchmynion Iesu i olygu nad oedden nhw'n cael ymladd mewn rhyfeloedd na bod yn dreisgar. Yn yr Efengyl yn ôl Mathew, dywedodd Iesu:

quote
Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw.Mathew 5:9

Maen nhw hefyd yn edrych ar esiampl bywyd Iesu fel rheswm arall dros fod yn heddychwyr. Pan ddaeth y milwyr i arestio Iesu, wnaeth e ddim ymladd yn ôl, a gorchmynnodd ei ddisgyblion i adael iddyn nhw fynd ag ef.

Mae heddychwyr hefyd yn defnyddio'r ddysgeidiaeth yn y Deg Gorchymyn i gyfiawnhau eu safbwynt. Yn Exodus mae'n dweud:

quote
Na ladd.Exodus 20:13

Heddiw, mae heddychwyr yn perthyn i'r rhan fwyaf o enwadau Cristnogol. Mae rhai enwadau Cristnogol yn dysgu eu haelodau mai heddychiaeth yw'r unig ymateb derbyniol i drais. Rhai enghreifftiau o grwpiau heddychlon yw'r Mennoniaid, yr Amishiaid a Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru (y Crynwyr).

Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth heddychiaeth?

Mae'r gair heddychiaeth yn cyfeirio at y gred fod rhyfel a thrais yn ddrwg o dan unrhyw amgylchiadau. Mae'r Crynwyr yn enghraifft o enwad Cristnogol heddychlon.

Gwrthwynebwyr cydwybodol

curriculum-key-fact
Mae gwrthwynebwr cydwybodol yn cyfeirio at unigolyn sy'n gwrthod cymryd rhan mewn gwasanaeth milwrol oherwydd credoau crefyddol neu foesol.

Mewn gwledydd lle mae pobl yn gallu cael eu gorfodi i ymuno â'r fyddin, bydd gwrthwynebwyr cydwybodol yn aml yn cael eu hanfon i wneud swyddogaeth sifilaidd yn lle hynny. Cafodd hawliau gwrthwynebwyr cydwybodol eu cadarnhau gan Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol (fforwm hawliau dynol rhyngwladol) yn 1995.

Question

Esbonia beth fyddai heddychwr yn ei ddweud am ryfel.

Byddai heddychwr yn dweud bod rhyfel yn beth drwg, oherwydd dydy heddychwr ddim yn credu mewn trais mewn unrhyw sefyllfa. Byddai heddychwr yn dadlau bod modd datrys pob problem a phob gwrthdaro drwy drafod a defnyddio dulliau heddychlon eraill, megis protestiadau heddychlon. Bydd rhai heddychwyr Cristnogol yn dadlau na wnaeth Iesu frwydro'n ôl pan gafodd ei arestio, ac felly dylen nhw ddilyn yr esiampl honno yn eu bywydau eu hunain.