Beth mae Cristnogaeth yn ei ddysgu am ryfel a heddwch?

Dydy'r Beibl ddim yn rhoi ateb pendant i Gristnogion o ran a yw rhyfel yn cael ei ganiatáu ai peidio, ond mae ganddo lawer i'w ddweud am gyfiawnder, sancteiddrwydd bywyd, pwysigrwydd datrys gwrthdaro a gweithio dros heddwch.

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu bod angen osgoi rhyfel os yw hynny'n bosibl, a bod rhaid gwneud pob ymdrech i ddatrys mater mewn modd heddychlon yn gyntaf. Mae llawer o Gristnogion yn gweld rhyfel fel rhywbeth sy'n digwydd o ganlyniad i fethu â byw yn unol â safonau Duw.

Mae llawer o addewidion yn yr Hen Destament sy'n dweud bydd rhyfel yn dod i ben yn Nheyrnas berffaith Duw.

Yn Eseia mae'n dweud:

quote
Curant eu cleddyfau'n geibiau, a'u gwaywffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach.Eseia 2:4

Mae Sant Paul yn dweud wrth Gristnogion yn Rhufeiniaid am gefnogi'r wladwriaeth:

quote
Dyma pam hefyd yr ydych yn talu trethi, oherwydd gwasanaethu Duw y mae'r awdurdodau wrth fod yn ddyfal yn y gwaith hwn. Talwch i bob un ohonynt beth bynnag sy'n ddyledus, boed dreth, boed doll, boed barch, boed anrhydedd.Rhufeiniaid 13:6-7

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn meddwl bod y pethau 'dyledus' hyn yn cynnwys ymladd dros dy wlad.

Fodd bynnag, mae rhai Cristnogion yn heddychwyr ac yn credu does byth unrhyw ffordd i gyfiawnhau rhyfel.

Beth mae Cristnogion yn ei ddweud am gyfiawnder?

Mae Cristnogion yn credu bod cyfiawnder yn dod gan Dduw a dylen nhw weithio dros gyfiawnder ym mhob sefyllfa. Byddan nhw'n aml yn defnyddio Salm 82 o'r Hen Destament i gyfiawnhau'r safbwynt hwn:

quote
Rhowch ddedfryd o blaid y gwan a'r amddifad; gwnewch gyfiawnder â'r truenus a'r diymgeledd. Gwaredwch y gwan a'r anghenus, achubwch hwy o law'r drygionus.Salm 82:3-4

Sut mae'r ffaith bod bywyd yn sanctaidd yn berthnasol i ryfel?

Mae Cristnogion yn credu mai Duw sydd wedi rhoi bywyd iddyn nhw a bod pob bod dynol yn cael ei greu yn 'ddelwedd o Dduw'. Felly, mae Cristnogion yn credu bod bywyd yn gysegredig a bod angen ei amddiffyn. Mae'r Deg Gorchymyn yn gwahardd llofruddiaeth ac ym Mathew, mae Iesu yn dweud wrth ei ddilynwyr:

quote
Carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid.Mathew 5:44

Mae rhai Cristnogion yn credu, ar rai adegau, mai datgan rhyfel yw'r unig ffordd o drechu anghyfiawnder neu amddiffyn y syniad o sancteiddrwydd bywyd. Mae Cristnogion eraill yn meddwl dylen nhw gadw at ddulliau heddychlon a di-drais. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion:

quote
Os bydd rhywun yn dy daro ar dy foch dde, tro'r llall ato hefyd.Mathew 5:39

I gymheiriaid Iesu, byddai cael eu taro ar y foch dde yn sarhad difrifol iawn. Mae Iesu'n dweud wrth ei ddilynwyr am beidio ag ymateb yn yr un ffordd.

Yn fuan cyn iddo gael ei arestio, yn yr Efengyl yn ôl Luc, dywedodd Iesu wrth ei ddilynwyr:

quote
Ac os nad oes gennych gleddyf, gwerthwch eich mantell a phrynu un.Luc 22:36

Mae hyn yn awgrymu bod Iesu yn derbyn hawl rhywun i allu amddiffyn ei hun.