Dysgeidiaethau Cristnogol am faddeuant

Mae maddeuant yn ddysgeidiaeth bwysig iawn o fewn Cristnogaeth. Mae llawer o straeon yn y Beibl sy'n dweud wrth Gristnogion am faddeuant. Mae disgwyl i Gristnogion ddilyn y dysgeidiaethau hyn.

Dameg y Gwas Anfaddeugar

Darlun yn dangos brenin yn sefyll ar ris yn ei balas ynghyd a'i staff, a gwas yn penlinio o'i flaen yn gofyn am faddeuant

Mae Dameg y Gwas Anfaddeugar yn dweud stori gwas oedd mewn dyled fawr i frenin. Doedd gan y gwas ddim digon o arian i dalu'n ôl i'r brenin, felly crefodd ar y brenin i roi mwy o amser iddo. Tosturiodd y brenin wrth y gwas a maddeuodd y ddyled, fel nad oedd rhaid i'r gwas dalu'n ôl i'r brenin.

Hefyd, roedd gan y gwas ffrind oedd mewn dyled fach iddo ef. Ar ôl i'r gwas adael y brenin, aeth i ofyn i'w ffrind am y swm bach o arian. Doedd gan ei ffrind ddim digon o arian i dalu'n ôl iddo, a chrefodd arno i roi mwy o amser iddo. Gwrthododd y gwas a thaflodd ei ffrind i'r carchar.

Clywodd y brenin am hyn, ac roedd yn ddig iawn, gan ei fod ef wedi maddau i'r gwas. Roedd y brenin yn teimlo y dylai'r gwas fod wedi maddau i'w ffrind yn yr un modd. Yna, taflodd y brenin y gwas i'r carchar nes ei fod wedi talu ei ddyled fawr yn ôl.

Ar ôl Dameg y Gwas Anfaddeugar, mae Pedr yn gofyn i Iesu pa mor aml y dylai faddau:

quote
Yna daeth Pedr a gofyn iddo, “Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn fy erbyn a minnau i faddau iddo? Ai hyd seithwaith?” Meddai Iesu wrtho, “Nid hyd seithwaith a ddywedaf wrthyt, ond hyd saith deg seithwaith." Mathew 18:21-22

Mae hyn yn amlinellu'r syniad nad gweithred untro yw maddeuant. Os yw rhywun yn gofyn am faddeuant dro ar ôl tro, mae'n ddyletswydd ar unigolyn i faddau iddo.

Mae'r Efengyl yn ôl Mathew yn parhau i ddysgu am faddeuant. Mae Crist yn ei gwneud hi'n glir bod rhaid i fodau dynol faddau i eraill er mwyn cael maddeuant:

quote
Oherwydd os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi.Mathew 6:14-15
curriculum-key-fact
Mae'n rhaid i Gristnogion faddau pechodau pobl eraill er mwyn i Dduw faddau iddyn nhw am eu pechodau.

Gweddi'r Arglwydd

Gweddi'r Arglwydd, lle mae Iesu'n dysgu am faddeuant, yw un o weddïau pwysicaf Cristnogaeth. Mae gan Gristnogion ddyletswydd i faddau pechodau, oherwydd gorchmynnodd Iesu y disgyblion i fynd allan i ddysgu a maddau pechodau.

quote
Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi eu maddau; os peidiwch â'u maddau, y maent heb eu maddau.Ioan 20:23

Yn union fel yr anfonodd Duw ei Fab i faddau pechodau, mae Iesu wedi trosglwyddo'r gorchymyn hwnnw i'w ddilynwyr.

Question

Esbonia'r dysgeidiaethau Cristnogol am faddeuant.

Mae maddeuant yn ddysgeidiaeth bwysig iawn o fewn Cristnogaeth. Mae llawer o enghreifftiau o faddeuant yn y Beibl a dylai Cristnogion geisio dilyn yr enghreifftiau hyn. Mae Dameg y Gwas Anfaddeugar yn dysgu am faddeuant. Mae'r gwas yn cael maddeuant am ei ddyled, ond dydy ef ddim yn maddau i rywun arall sydd mewn dyled iddo ef. Mae Gweddi'r Arglwydd hefyd yn sôn am faddeuant: "maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr". Mae Cristnogion yn credu, os ydyn nhw'n maddau i bobl eraill, y bydd Duw yn maddau iddyn nhw am eu pechodau. Mae llawer o Gristnogion yn dilyn y dysgeidiaethau hyn, fel Martin Luther King Jr. a oedd yn credu y dylai bodau dynol allu maddau bob amser.