Seòrsaichean dhiagraman

Bidh fiosrachadh staitistigeach glè thric ga shealltainn le grafaichean no diagraman eile. Faodaidh iad sin a bhith nas fhasa an leughadh na liostaichean àireamhan.

Bu chòir gun tèid agad air na leanas a leughadh agus a tharraing:

Example of 4 types of graph - bar chart, histogram, pictograph, pie chart