Datblygiadau diweddar

quote
Mae pobl ifanc sy’n bwriadu mynd i wyliau neu ddigwyddiadau torfol eraill yn cael eu rhybuddio i wneud yn siŵr eu bod wedi cael eu brechu’n drylwyr yn dilyn nifer o achosion o’r frech goch. Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn dweud y dylai unrhyw un sy’n ymweld â gŵyl gerddorol sicrhau eu bod wedi cael dau ddogn o’r brechiad brech ieir, clwy’r pennau a rwbela (MMR). Efallai bod rhai pobl iau yn wynebu risg oherwydd nad oedden nhw wedi cael eu brechu pan oedden nhw'n blant.Cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, The Guardian (Awst 2016)

Mae meddyginiaeth ataliol wedi datblygu’n aruthrol yn ystod y ganrif ddiwethaf ac mae brechu wedi chwarae rôl sylweddol yn y llwyddiant hwnnw.

Ond, fel mae’r dyfyniad uchod yn ein hatgoffa, mae’r frwydr i atal afiechydon a chlefydau yn parhau. Ar ddiwedd y 20fed ganrif bu i rai rhieni atal eu plant rhag cael eu brechu.

  • Roedd rhai rhieni yn poeni y gallai gormod o frechiadau orlwytho system imiwnedd plant.
  • Yn 1998, bu i astudiaeth gan Dr Andrew Wakefield awgrymu cysylltiad rhwng brechiad MMR ac awtistiaeth. Penderfynodd nifer o rieni pryderus beidio â rhoi’r brechiad MMR i’w plant. Ond yn 2010, datgelodd archwiliad bod Dr Wakefield wedi ffugio ei ymchwil ac fe’i diarddelwyd oddi ar y gofrestr feddygol, hynny yw ni chaniatawyd iddo fod yn feddyg mwyach.
  • Bu i lawer o bobl fod yn ddiofal. Roedden nhw'n credu nad oedd rhai afiechydon plentyndod, ee y frech ieir yn fygythiad mwyach.

Er mwyn sicrhau imiwnedd torfol, mae gwyddonwyr yn dweud bod angen i 95 y cant o’r boblogaeth gael eu brechu rhag clefydau. Yn 2017, roedd y ffigwr yn y DU ychydig yn is na hynny, felly rydym yn parhau i weld mân achosion o glefydau, ee y frech ieir o dro i dro.

Y frech wen yn y DU

Cannoedd o bobl yn ciwio ar gyfer brechiadau'r frech wen
Tynnwyd y llun yma yng Nghwm Rhondda yn 1962, y tro diwethaf y cafwyd achos o’r frech wen yn y DU. Mae’n dangos pobl yng Nghwm Rhondda yn ciwio i gael y brechiad frech wen

Bu farw tua 19 o bobl a brechwyd bron i filiwn o bobl, ar ôl i deithiwr o Bacistan gyrraedd Caerdydd a chael ei ddiagnosio gyda’r clefyd. Mae’n ein hatgoffa na ellir bod yn ddiofal yn y frwydr yn erbyn clefydau.

Move on to Test
next