Career aspirations - nursing

Martin tells us about the job he has always wanted. Read what he says and answer the questions which follow.

Walking stick held in the hand of an elderley man

On bha mi òg, bha mi ag iarraidh a bhith nam nurs. Bha mi riamh a' smaoineachadh gur e obair inntinneach, thlachdmhor a bhiodh ann. Cha chreid mi gu bheil obair eile air an t-saoghal a tha cho cudromach ris an obair a tha dotairean agus nursaichean a' dèanamh.

Thagh mi cuspairean na sgoile leis an amas seo nam inntinn, ach bha mi airson rudeigin a bharrachd a dhèanamh airson a bhith deiseil airson dreuchd dhen t-seòrsa seo – nam biodh an cothrom agam.

Tha dachaigh-cùraim do sheann daoine faisg air an taigh agam, agus sgrìobh mi litir thuca a dh’fhaighneachd am b' urrainn dhomh obair shaor-thoileach a dhèanamh còmhla riutha. Dhiùlt iad an toiseach, ach às dèidh faighneachd a-rithist, dh'aontaich iad gum b' urrainn dhomh a dhol a-steach dà fheasgar san t-seachdain.

Mar as trice, bidh mi ann Dimàirt agus Disathairne. Tha e a' còrdadh rium gu mòr. Bidh mi a' cuideachadh nan nursaichean ann an dòigh sam bith as urrainn dhomh. Bidh mi a' bruidhinn ris an fheadhainn tha a' fuireach san àite; bidh mi a' leughadh dhaibh cuideachd; bidh mi a' faighinn tì agus cofaidh dhaibh agus a' toirt taic dha na nursaichean le bhith gan cuideachadh a' gluasad bho rùm gu rùm.

Tha làithean matha ann, ach làithean dona cuideachd. Chan eil e idir furasta nuair a tha cuideigin a' caochladh san dachaigh-cùraim. Ged a tha iad uile sean, agus feadhainn dhiubh caran meadhanach, tha e fhathast duilich a bhith a' smaoineachadh nach fhaic thu a-rithist iad.

Tha aon chailleach a' fuireach san dachaigh-cùraim agus tha i a' toirt mo sheanmhar fhèin nam chuimhne. Ged a tha i tinn agus fann, tha i cho sona ri bròg le a beatha. Tha i laghach agus còir agus tha gàire daonnan air a h-aodann. B' ann dìreach mar sin a bha mo sheanmhair fhèin cuideachd.

Chan e obair fhurasta a th' ann, ach 's e obair air leth cudromach a tha ann. Tha mi a' faireachdainn deònach agus comasach a dhèanamh agus, mar sin, tha mi an dòchas gun tèid agam air àite fhaighinn san oilthigh. Tha an t-eòlas-obrach seo air mo chuideachadh gu mòr.

Now answer the questions on the next page.