Sut mae’r stryd fawr yn ymladd yn ôl?

Mae’r stryd fawr wedi gweld mwy o newid nag unrhyw ardal drefol arall. Yn draddodiadol, y stryd fawr oedd lleoliad yr holl brif weithgareddau adwerthu, ond mae wedi newid yn gyflym dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae’r bygythiad sy’n cael ei achosi gan barciau adwerthu y tu allan i’r dref a’r rhyngrwyd wedi gorfodi llawer o fasnachwyr i gau eu busnesau.

Mae hyn wedi arwain at effaith luosydd negyddol lle mae safleoedd wedi cael eu gadael yn wag ac yn flêr, gan ddenu gweithgaredd troseddol. O ganlyniad, nid yw busnesau eraill yn awyddus i aros yno. Maent hwythau’n cau, a chyn bo hir mae’r stryd fawr yn anatyniadol, o safbwynt estheteg ac fel lle i fasnachu. Fodd bynnag, mae cynllunwyr trefi a pherchnogion busnesau’n ceisio canfod ffyrdd o atal hyn rhag digwydd.

Yng Nghaerdydd, mae Heol Eglwys Fair, stryd fawr lewyrchus ar un adeg, wedi cael ei hailddatblygu ac mae’n dod yn lle poblogaidd i adwerthu unwaith eto.

Heol Eglwys Fair, Caerdydd

Yn niwedd y 1990au roedd Heol Eglwys Fair yng Nghaerdydd yn cael ei hystyried yn stryd fawr brysur, gorlawn a llygredig, ac roedd rhai safleoedd busnes yno’n wag am fisoedd. Erbyn hyn, fodd bynnag, mae cynllunwyr y ddinas wedi gwella’r ardal yn sylweddol er mwyn lleihau’r llygredd a gwella diogelwch a chyfleoedd adwerthu.

Y rhan o Heol Eglwys Fair yng Nghaerdydd sydd wedi’i dynodi ar gyfer cerddwyr yn unig.
Mae strydoedd wedi’u dynodi ar gyfer cerddwyr yn unig yn darparu aer di-lygredd i siopwyr a llai o berygl o gael eu hanafu

Mae strategaethau a gwelliannau amrywiol wedi’u defnyddio ar Heol Eglwys Fair ac yn yr ardal gyfagos i geisio denu cwsmeriaid yn ôl.

  • Mae’r stryd wedi’i dynodi ar gyfer cerddwyr yn unig, ac mae mynediad i gerbydau a cheir wedi’i gyfyngu. Mae bolardiau yn marcio’r ffordd yn glir ac yn darparu rhagor o ddiogelwch i gerddwyr. Mae bysiau’n cael defnyddio’r stryd, ond mae’n stryd un ffordd yn y rhan fwyaf o leoedd.
  • Mae camerâu cylch cyfyng newydd a gwell wedi’u gosod. Mae hyn yn gwneud i bobl deimlo’n fwy diogel ac yn caniatáu i awdurdodau fonitro gweithgaredd troseddol.
  • Mae gan fusnesau hawl i osod seddi y tu allan i’w heiddo fel bod pobl yn gallu bwyta al fresco.
  • Mae gorsafoedd bysiau newydd â sgriniau digidol sy’n dangos gwybodaeth fyw yn caniatáu i bobl gynllunio siwrneiau.
  • Mae palmant a dodrefn stryd newydd, er enghraifft meinciau, wedi cael eu creu. Mae hyn yn gwneud i’r amgylchedd edrych yn lanach.
  • Mae arwyddion a gwybodaeth gyfeirio newydd wedi cael eu gosod i helpu pobl i ganfod eu ffordd o gwmpas.
Move on to Test
next