Safbwyntiau croes i’w gilydd

Mae llawer o wahanol grwpiau o bobl sydd â diddordeb mewn morlinau, ee trigolion lleol, ffermwyr a grwpiau amgylcheddol.

Gallai pob grŵp fod â barn wahanol ynglŷn â sut i reoli ardaloedd arfordirol, a gallai hynny arwain at wrthdaro. Er enghraifft, efallai y bydd ffermwr eisiau i dir amaethyddol ar yr arfordir gael ei amddiffyn, tra bydd y cyngor lleol eisiau gwario arian er mwyn gwella gwasanaethau i drigolion lleol, yn hytrach nag amddiffyn yr arfordir.

Mae’n bosibl rhannu’r gwahanol ddulliau gweithredu yn ddau gategori – cadw'r llinell ac adlinio rheoledig. Mae cadw’r llinell yn defnyddio dulliau peirianneg galed a meddal i amddiffyn y morlin rhag rhagor o erydiad. Mae’r rhain yn debygol o fod yn fwy a mwy costus, gan fod gwyddonwyr yn rhagweld y bydd lefel y môr yn codi. Mae adlinio rheoledig yn defnyddio peirianneg feddal, ac yn gadael i rai ardaloedd ar yr arfordir erydu a gorlifo’n naturiol.

Mae llawer yn dadlau bod angen cynllun er mwyn rheoli’r morlin. Mae cynllun rheoli traethlin yn adroddiad ar raddfa fawr, sy’n asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig â phrosesau arfordirol. Ei nod yw lleihau’r risgiau i bobl, eiddo a’r amgylchedd naturiol. Prif amcan cynllun rheoli traethlin yw nodi polisïau rheoli hirdymor cynaliadwy ar gyfer yr arfordir.

Move on to Test
next