Dadleuon o blaid ac yn erbyn ewthanasia

Key facts and statistics about religious and non-religious attitudes to euthanasia.BSA, 2010; THE LANCET, 2010; 'DEMOS', 2011

Mae llawer o ddadleuon cryf o blaid ac yn erbyn ewthanasia.

Gall pobl â gwahanol gredoau cytuno â llawer o’r dadleuon hyn. Er enghraifft, gall anffyddiwr gydnabod bod peryglon mewn caniatáu ewthanasia (dadl y llethr llithrig), ond gallai ddadlau bod hawl unigolyn i gyfeirio’i fywyd ei hun yn drech na dadleuon da eraill.

Mae llawer o gredinwyr crefyddol yn debygol o gydymdeimlo’n fawr â dadleuon na ddylai rhywun orfod byw mewn poen mawr, ond iddyn nhw, gall y syniad fod bywyd yn gysegredig fod yn drech na dadleuon eraill, dim ots pa mor dda ydynt.

Dadleuon o blaid ewthanasia

Dyma rai dadleuon o blaid ewthanasia:

 • dylai bodau dynol fod â’r hawl i allu penderfynu pa bryd a sut maen nhw’n marw (hunanbenderfyniaeth)
 • mae ewthanasia’n caniatáu i rywun farw gydag urddas ac mewn rheolaeth dros eu sefyllfa
 • mater preifat yw marwolaeth ac ni ddylai’r wladwriaeth ymyrryd â hawl yr unigolyn i farw
 • mae’n gostus cadw pobl yn fyw pan nad oes dim gwellhad ar eu salwch. Byddai ewthanasia yn rhyddhau adnoddau gwerthfawr i drin pobl a allai fyw
 • byddai teulu a ffrindiau’n cael eu harbed rhag y boen o weld eu hanwyliaid yn dioddef marwolaeth hir a phoenus
 • mae cymdeithas yn caniatáu rhoi anifail i gysgu fel gweithred garedig os yw’n dioddef; dylai’r un driniaeth fod ar gael i fodau dynol

Dadleuon yn erbyn ewthanasia

Dyma rai dadleuon anghrefyddol yn erbyn ewthanasia:

 • byddai ewthanasia yn gwanhau parch cymdeithas tuag at werth a phwysigrwydd bywyd dynol
 • mae gofal lliniarol priodol ar gael sy’n lleihau neu’n dileu’r angen i bobl fod mewn poen
 • byddai’n arwain at ofal gwaeth i bobl derfynol wael
 • byddai’n rhoi gormod o rym yn nwylo meddygon, ac yn niweidio’r ymddiriedaeth rhwng claf a meddyg
 • gallai rhai pobl deimlo dan bwysau i ofyn am ewthanasia gan deulu, ffrindiau neu feddygon, a hwythau heb fod eisiau hynny mewn gwirionedd
 • byddai’n tanseilio ymrwymiad meddygon a nyrsys i arbed bywydau
 • byddai’n annog rhoi’r gorau i chwilio am feddyginiaethau a thriniaethau newydd i bobl derfynol wael
 • gall rhai pobl wella’n annisgwyl
 • gall rhai pobl newid eu meddwl am ewthanasia heb fedru dweud wrth neb
 • gallai ewthanasia gwirfoddol fod yn gam cyntaf ar lethr llithrig sy’n arwain at ewthanasia anwirfoddol, lle gellid lladd pobl sy’n annymunol neu sy’n cael eu gweld fel problem
Move on to Test
next