Beth yw ewthanasia?

Ystyr ewthanasia yw ‘marwolaeth esmwyth a rhwydd’. Mae’r term yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio terfynu bywyd rhywun am resymau tosturiol am eu bod yn dioddef, ee o afiechyd poenus neu ddi-wellhad.

Beth mae cyfraith y Deyrnas Unedig yn ei ddweud am ewthanasia?

Mae ewthanasia yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig. Mae ewthanasia yn cario cosb dan y gyfraith a gall y gosb uchaf fod yn garchar am oes.

Mae marw â chymorth yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig hefyd. Mae’n cario cosb dan y gyfraith a gall y gosb fod hyd at 14 blynedd o garchar.

Mathau o ewthanasia

Diagram showing the different types of euthanasia.

Mae gwahanol fathau o ewthanasia:

  • Ewthanasia gweithredol - gwneud rhywbeth i rywun i wneud iddynt farw’n gynt, ee rhoi cyffuriau gyda’r bwriad o achosi marwolaeth.
  • Ewthanasia goddefol - rhoi’r gorau i unrhyw ffurf ar driniaeth a allai ymestyn bywyd rhywun, ee diffodd peiriant cynnal bywyd, neu dynnu tiwb bwydo. Mae cyfraith y Deyrnas Unedig yn caniatáu hyn, felly ni fyddai’n cael ei alw’n ewthanasia.
  • Ewthanasia gwirfoddol - mae rhywun yn gofyn am derfynu ei fywyd ei hun.
  • Ewthanasia anwirfoddol - mae rhywun yn methu gwneud penderfyniad am ewthanasia neu’n methu cyfleu ei ddymuniadau, ac felly mae rhywun arall, ee meddyg neu aelod o’r teulu, yn penderfynu mai terfynu bywyd y person fyddai’r peth gorau iddo. Er enghraifft, os yw’r person mewn coma.
  • Ewthanasia anewyllysiedig - mae rhywun eisiau byw, ond mae rhywun arall, ee meddyg neu aelod o’r teulu, yn penderfynu mai terfynu bywyd y person fyddai’r peth gorau iddo. Er enghraifft, os yw’r person wedi cael damwain a fydd yn arwain at farwolaeth anochel a phoenus, gellid penderfynu terfynu ei fywyd hyd yn oed os yw’r person eisiau byw.
  • Marw â chymorth - mynd ati’n fwriadol i gynorthwyo neu annog rhywun arall i derfynu ei fywyd ei hun.