Dadleuon o blaid ac yn erbyn erthylu

Mae llawer o ddadleuon pwerus o blaid ac yn erbyn erthyliad.

Gall pobl â chredoau gwahanol gytuno â llawer o’r dadleuon hyn.

Mae llawer o gredinwyr crefyddol yn debygol o gydymdeimlo’n fawr â’r dadleuon y dylai rhywun allu penderfynu beth sy’n digwydd i’w corff eu hun, ond iddyn nhw gall y syniad fod bywyd yn gysegredig fod yn drech nag unrhyw ddadleuon eraill, waeth pa mor dda ydyn nhw.

Dadleuon o blaid erthylu

 • Mae gan fenyw yr hawl i ddewis a ydyw am gael babi ai peidio. Hi biau ei chorff.
 • Os yw menyw wedi’i threisio, byddai’n ddidrugaredd gwadu’r hawl i’r fenyw gael erthyliad.
 • Efallai fod y fenyw yn rhy ifanc, neu efallai fod ganddi ymrwymiadau gwaith neu deulu a fyddai’n golygu bod magu plentyn yn anodd neu’n amhosibl iddi.
 • Mae iechyd a lles y fenyw feichiog yn bwysicach na iechyd a lles yr embryo neu’r ffetws.
 • Mae bywyd y fenyw feichiog yn bwysicach na bywyd yr embryo neu’r ffetws.
 • Does gan yr embryo neu’r ffetws ddim yr un hawliau â’r fam.
 • Gallai ansawdd bywyd y plentyn yn y groth neu blant eraill y fam ddioddef yn sgil yr enedigaeth.
 • Byddai atal erthylu cyfreithlon yn golygu mynd yn ôl at erthyliadau ‘stryd gefn’, gan achosi niwed mawr i iechyd a lles y fenyw. Felly gallai erthyliad fod y lleiaf o ddau ddrwg.

Dadleuon yn erbyn erthylu

 • Mae Catholigion yn credu bod bywyd yn cychwyn gyda beichiogiad. Mae rhai Protestaniaid yn credu bod bywyd yn cychwyn ar ôl y 14 diwrnod cyntaf. Mae’r embryo yn fod dynol byw o’r pwynt hwn ymlaen, ac felly llofruddiaeth fyddai erthyliad.
 • Mae gan bob bod dynol, gan gynnwys embryo neu ffetws, yr hawl i fyw a chyflawni ei botensial.
 • Mae dewisiadau eraill ar gael yn lle erthylu, ee mabwysiadu.
 • Does dim dewis gan y plentyn yn y groth.
 • Mae erthylu’n difa bywyd dynol ac yn gwneud i fywyd ymddangos yn rhad a hawdd ei daflu i ffwrdd. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd a gwerth bywyd.
 • Mae pobl sydd wedi’u geni ag anabledd yn gallu byw bywyd llawn a hapus.