Eithafiaeth grefyddol

Mae’r term eithafiaeth yn golygu bod â syniadau neu gredoau a fyddai’n cael eu hystyried yn afresymol neu’n annerbyniol gan y rhan fwyaf o bobl. Gall pobl fod â safbwyntiau eithafol am wahanol bynciau, er enghraifft, gwleidyddiaeth neu grefydd.

Mae eu ffydd mor bwysig i rai pobl nes eu bod yn teimlo cyfiawnhad dros weithredu mewn ffyrdd eithafol er mwyn ceisio gwneud i bobl eraill rannu’r un credoau â nhw.

Mae gan rai pobl safbwyntiau eithafol oherwydd:

  • y ffordd maen nhw’n dehongli eu llyfr sanctaidd crefyddol
  • y gred y byddan nhw’n cael eu gwobrwyo am hynny yn y byd hwn neu mewn bywyd ar ôl marwolaeth
  • pobl eraill yn dylanwadu arnyn nhw
  • maen nhw’n ymddwyn fel hyn er mwyn Duw

Enghraifft o eithafiaeth Iddewig

Yn 2015 cafodd hen eglwys Gatholig yn Tabgha, ar lan Môr Galilea yn Israel, ei dinistrio gan dân a oedd wedi cael ei gynnau’n fwriadol gan eithafwr Iddewig o’r enw Yinon Reuveni. Mae’n debyg bod yr eglwys wedi ei chodi ar y safle lle gwnaeth Iesu fendithio’r pum torth a dau bysgodyn cyn cyflawni’r wyrth o borthi’r pum mil o bobl a oedd wedi dod i’w weld yn pregethu. Roedd Reuveni wedi ysgrifennu’r geiriau, "Bydd eilunod yn cael eu bwrw allan neu eu dinistrio" ar waliau’r eglwys. Mae’n debyg ei fod wedi rhoi’r eglwys ar dân oherwydd ei agwedd elyniaethus at Gristnogion.

Move on to Test
next