Beth yw sensoriaeth?

Mae sensoriaeth yn golygu archwilio gwahanol fathau o gyfryngau a gwahardd rhannau sy’n cael eu hystyried yn annerbyniol. Gall y cyfryngau gael eu hystyried yn annerbyniol am lawer o wahanol resymau, er enghraifft oherwydd eu bod yn dreisgar, o natur rywiol neu’n defnyddio iaith anweddus.

Mae deddfau sensoriaeth hefyd yn gallu atal pobl rhag dweud rhai pethau. Yn y Deyrnas Unedig, mae gan bobl ryddid i fynegi eu barn am faterion fel crefydd, cyn belled nad yw hynny’n ysgogi casineb. Mae hynny’n golygu bod gan bobl yr hawl i fynegi eu barn.

curriculum-key-fact
Mae sensoriaeth yn golygu atal neu reoli unrhyw beth mae pobl eraill yn gallu ei ystyried yn sarhaus.

A ddylai grwpiau crefyddol allu sensro’r hyn sy’n cael ei ddangos yn y cyfryngau?

Yn y rhan fwyaf o draddodiadau crefyddol mae safbwyntiau’n cael eu mynegi ynglŷn â beth sy’n dderbyniol o safbwynt moesol. Mae llawer o blaid sensro’r cyfryngau oherwydd bod hyn yn helpu i leihau’r ymddygiad eithafol y bydden ni o bosibl yn ei weld fel arall.

Mae dadleuon o blaid ac yn erbyn galluogi grwpiau crefyddol i sensro beth sy’n cael ei ddangos yn y cyfryngau:

O blaid

  • Byddai pobl ifanc yn fwy diogel, oherwydd fydden nhw ddim yn gweld golygfeydd rhywiol, trais, iaith anweddus ac ymddygiad gwael.
  • Byddai’r cyfryngau’n esiampl o sut i ymddwyn mewn cymdeithas.
  • Byddai gwerthoedd crefyddol yn cael eu cadarnhau.

Yn erbyn

  • Mae’n bosibl y byddai atheistiaid/anffyddwyr a rhai pobl grefyddol yn credu nad yw’n iawn bod grwpiau crefyddol yn ‘rheoli’r’ cyfryngau.
  • Byddai pobl yn colli eu rhyddid i ddewis pa gyfryngau torfol maen nhw eisiau eu defnyddio.
  • Gallai rheolau sensoriaeth mwy llym arwain at gyfryngau diflas, sydd ddim yn realistig.
  • Efallai na fydd gwahanol grwpiau crefyddol yn gallu cytuno ynglŷn â beth ddylai gael ei sensro.