Gwrthdaro rhwng y gyfraith a ffydd

Weithiau bydd adegau pan fydd argyhoeddiadau neu gredoau rhywun yn gwrthdaro â'r cyfreithiau sy'n berthnasol i'r wlad y maen nhw’n byw ynddi. Mae hyn yn gallu arwain at orfodi'r person dan sylw i ddewis a ydyn nhw am gadw at y gyfraith neu gadw at eu credoau a derbyn y gosb dan sylw.

Enghreifftiau o wrthdaro rhwng y gyfraith a ffydd

Mae’n bosibl bydd rhai Iddewon yn cefnogi’r safbwynt 'dros fywyd' oherwydd eu bod yn credu bod bywyd yn gysegredig. Mae’r gyfraith ar y llaw arall yn dweud bod erthyliad yn gyfreithlon hyd at 24 wythnos o feichiogrwydd.

Mae’n bosibl bydd Iddewon eraill yn credu nad yw’n iawn i siopau a busnesau fod ar agor ar y Sabath. Mae’r gyfraith ar y llaw arall yn dweud mai dim ond yn ystod oriau penodol ar ddydd Sul y dylai siopau fod ar agor yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig.