Beatha thràillean agus ar-a-mach thràillean test questions

1

Dè na còraichean a bh’ aig tràillean air planntachasan a’ Charibbean?

2

Dè am peanas a bu thrice a bhiodh ga thoirt do thràillean air na planntachasan?

3

Cò bh’ ann an Olaudah Equiano?

4

Cò am buidheann Crìosdail a rinn iomairt glè thràth airson cur às do thràillealachd?

5

Cò chuidich marsantan nan tràillean leis a’ chosgais mhòir a bha an cois bàta thràillean?

6

Dè an dòigh a bu thrice a bhiodh aig tràillean air a dhol an aghaidh nam maighstirean?

7

Cò bha sna 'Maroons'?