Dòigh-beatha air planntachas

Tràillean a' buain slatan siùcair air planntachas
Tràillean a' buain slatan siùcair air planntachas

Bha dòigh-beatha dhoirbh aig na tràillean air na planntachasan. Bhiodh buidhnean thràillean san robh fir, mnathan, clann agus seann daoine ag obair bho mhoch gu dubh le ceannard geal a' cumail sùil orra.

Bha na tràillean air an cuipeadh mura biodh iad ag obair cruaidh gu leòr. Aig àm buain, bhiodh na tràillean ag obair suas ri 18 uairean san latha.

Taigheadas air a' phlanntachas

Air a' phlanntachas, bha na tràillean a' fuireach ann an taighean-tughaidh bheaga. Glè thric 's e ùir a bhiodh san làr agus cha bhiodh annta ach leabaidh, bòrd agus beinge.

Droch làimhseachadh agus peanasachadh

Bha làn-smachd aig na maighstirean geala air beatha nan tràillean oir cha robh còraichean idir aig tràillean. Bha tràillean a bha eas-umhail, no a dheigheadh an aghaidh an rud a bu lugha, air am peanasachadh gu dona. Ann an Antigua cha b' e eucoir a bh' ann tràill a mharbhadh gu 1723.

Bha cuid de pheanasan nan tràillean na bu mhiosa na cuid eile. Dh'fhaodadh tràillean a dh'fheuch ri teiche a bhith air an crochadh no air an leòn. Bhiodh tràillean glè thric air an cuipeadh airson rud sam bith a dhèanadh iad ceàrr – bha an àireamh shràcan a rèir 's dè cho dona 's a bha an 'eucoir'.

Olaudah Equiano: sgeulachd fhear a bha uair na thràill

Bha Olaudah Equiano uaireigin na thràill. Sgrìobh e:

  • Bha e cumanta a' chiad litir de dh'ainm a mhaighstir a chur air tràill le iarann teth, agus bhiodh dubhain throm iarainn mun amhaichean.
  • Bhiodh sèinichean troma iarainn gan crochadh air na dubhain sin, agus glè thric bhiodh innealan pianaidh gan cur orra cuideachd.
  • Dh'fhaodaist muiseal agus glas-mheur cuideachd a chur air tràill.

Thuirt Equiano, Chunnaic mi duine dubh air a chuipeadh gus an do bhris cuid dhe chnàmhan dìreach airson leigeil le poit cur thairis.