Cearcall a' Chuain le Calum agus Ruaraidh Dòmhnallach

'S ann à Uibhist a Tuath a tha Calum agus a bhràthair Ruaraidh Dòmhnallach. 'S e luchd-ciùil a th' annta sa chòmhlan ainmeil Runrig. Ann an Cearcall a' Chuain, tha na bàird a' beachdachadh air mar a tha beatha neach coltach ri gluasad na mara. Tha iad a' togail air feartan a' chuain agus a' dèanamh coimeas eadar sin agus na rudan a tha a' nochdadh nar beatha.

Cearcall a' Chuain

by Calum agus Ruaraidh Dòmhnallach
Tha sinn uile air cuan
Stiùireadh cuairt tro ar beatha
A' seòladh geòla dhorch
Air chall an grèim na mara
Tha a' ghaoth air ar cùl
Tha a' gheòla a' cumail roimhe
'S cha dèan uair no an cuan
Toinisg dhuinn no rian.
A' mhuir, tha i ciùin
Tha i fiadhaich, tha i farsainn
Tha i àlainn, tha i dìomhair
Tha i gamhlasach is domhainn
O, ach sinn, tha sinn dall
'S chan eil againn ach beatha
Tog an seòl, tog an ràmh
Gus am faigh sinn astar ann.
Ach tha mi an dùil, tha mi an dùil
Nuair a bhios a' ghrian dol fodha
Chì iad mi a' stiùireadh 'n iar
Null a dh'Uibhist air a' chearcall
Cearcall a' chuain
Gu bràth bidh i a' tionndadh
Leam gu machair geal an iar
Far an do thòisich an latha.