Atal llifogydd

Beth mae Boscastle wedi’i wneud i atal llifogydd yn y dyfodol?

  • Mae £4.5 miliwn wedi’i wario ar gynllun amddiffyn rhag llifogydd.
  • Mae’r cynllun yn ymestyn ar hyd y dyffryn, ac yn cynnwys draeniau, systemau carthffosiaeth ac ailraddio tir.
  • Mae uchder maes parcio Boscastle wedi’i godi, er mwyn sicrhau na fydd yr afon yn gorlifo’i glannau mor hawdd.
  • Mae draeniau newydd yn sicrhau bod dŵr yn rhedeg i ran isaf yr afon yn gyflym.
  • Mae sianel yr afon wedi’i gwneud yn ddyfnach ac yn lletach er mwyn dal mwy o ddŵr.
Gwelliannau i’r amddiffynfeydd rhag llifogydd yn Boscastle: Llystyfiant wedi’i glirio; Lefel y maes parcio wedi’i chodi; Afon wedi’i gwneud yn ddyfnach ac yn lletach; Pont wedi cael ei lledu.Rheoli llifogydd ar ôl llifogydd Boscastle

Mae barn gwahanol grwpiau sydd â diddordeb am dechnegau rheoli llifogydd yn amrywio:

  • Yn aml iawn mae llywodraethau a datblygwyr yn ffafrio opsiynau peirianneg galed mawr, fel codi argae. Gall adeiladu argae a chronfa ddŵr gynhyrchu incwm. Mae’n bosibl gwneud elw drwy gynhyrchu trydan neu drwy refeniw hamdden.
  • Mae grwpiau amgylcheddol a thrigolion lleol yn aml yn ffafrio opsiynau mwy meddal, fel plannu coed. Nid yw opsiynau meddal yn achosi llawer o niwed i’r amgylchedd a does dim angen symud cymunedau.
  • Dylai strategaethau rheoli llifogydd effeithiol fod yn gynaliadwy o safbwynt economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae strategaethau cynaliadwy yn caniatáu rheolaeth heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion.
Move on to Video
next