Teleweithio

Mae teleweithio, neu telegymudo fel mae’n cael ei alw weithiau, yn golygu gweithio gartref gan ddefnyddio technoleg fodern i gadw mewn cysylltiad â’r busnes. Mae’n bosibl adleoli swyddi i lefydd sy’n fwy atyniadol, yn fwy cyfleus neu’n rhatach i fyw ynddyn nhw.

Cymeriad yn gweithio o bell, mewn gweithle yn ei chartref.

Technoleg sydd ei hangen ar gyfer teleweithio

Er mwyn gweithio’n effeithiol, mae angen i deleweithwyr gael y canlynol:

Bydd rhai teleweithwyr hefyd yn defnyddio:

 • ffôn symudol
 • cyfarpar fideogynadledda

Manteision i’r cyflogwr

 • Mae’n bosibl lleihau costau rhedeg swyddfa a gorbenion (trethi, trydan, gwres, ac yn y blaen), a gallai hynny yn ei dro olygu nad oes angen cymaint o ofod swyddfa.
 • Mae’n bosibl lleihau problemau sy’n gysylltiedig â theithio, er enghraifft, staff yn methu â dod i’r gwaith oherwydd oedi ar y ffyrdd neu’r rheilffyrdd.
 • Gallai demtio staff gwell i ddod i weithio i’r cwmni.

Anfantais i’r cyflogwr

 • Mae angen i gyflogwyr allu ymddiried yn eu staff a bod yn barod i gael llai o reolaeth uniongyrchol drostynt.

Manteision i’r gweithiwr

 • Gweithio mewn amgylchedd cyfforddus – eu cartref.
 • Dim taith i’r gwaith a dim costau teithio.
 • Gweithio o amgylch anghenion y teulu.

Anfanteision i’r gweithiwr

 • Llai o ryngweithio â phobl – llai o gyfleoedd i gyfarfod pobl, rhannu syniadau, ac yn y blaen.
 • Anos gweithio fel rhan o dîm, yn enwedig os yw pawb yn gweithio mewn swyddfa.
 • Mwy o demtasiwn i dreulio amser yn gwneud pethau sydd ddim yn gysylltiedig â gwaith.
 • Anodd cadw bywyd personol a gwaith ar wahân.