Cothrom sgilean còmhraidh a leasachadh

Seo cuibhreann de chòmhradh a dh'fhaodadh a bhith ann eadar sgoilear agus tidsear. Chì thu gu bheil an sgoilear, Màiri, a' mìneachadh chùisean gu dòigheil. 'S e a bhith mionaideach, le gu leòr rudan inntinneach ri ràdh a tha cudromach.

Cuspair: Tha ceòl cudromach