Eithafiaeth grefyddol

Mae’r term eithafiaeth yn golygu bod â syniadau neu gredoau a fyddai’n cael eu hystyried yn afresymol neu’n annerbyniol gan y rhan fwyaf o bobl. Mae pobl yn gallu bod â safbwyntiau eithafol am wahanol bynciau, er enghraifft, gwleidyddiaeth neu grefydd.

Mae eu ffydd mor bwysig i rai pobl nes eu bod yn teimlo cyfiawnhad dros weithredu mewn ffyrdd eithafol er mwyn ceisio gwneud i bobl eraill rannu’r un credoau â nhw.

Mae gan rai pobl safbwyntiau eithafol oherwydd:

  • y ffordd maen nhw’n dehongli eu llyfr sanctaidd crefyddol
  • y gred y byddan nhw’n cael eu gwobrwyo am hynny yn y bywyd hwn neu yn y bywyd ar ôl marwolaeth
  • mae pobl eraill yn dylanwadu arnyn nhw
  • maen nhw’n ymddwyn fel hyn er mwyn Duw

Enghraifft o eithafiaeth Gristnogol

Mae nifer o achosion o drais gwrth-erthylu yn digwydd yn Unol Daleithiau America, lle mae eithafwyr Cristnogol, sy’n credu mai dim ond Duw sydd â’r hawl i gymryd bywyd, wedi bod yn ymosod ar glinigau erthylu. Yn yr achosion mwyaf eithafol, mae rhai gweithwyr mewn clinigau erthylu yn yr Unol Daleithiau wedi cael eu lladd gan derfysgwyr Cristnogol.

Move on to Test
next