Arferion gwahanol

Oed conffyrmasiwn

Mae pobl o unrhyw oed yn gallu derbyn conffyrmasiwn. Yn Eglwysi'r Dwyrain, mae babanod yn cael conffyrmasiwn yn syth ar ôl cael eu bedyddio. Yn y Gorllewin, mae'r rhan fwyaf o enwadau'n mynnu bod pobl yn ddigon hen i ddeall arwyddocâd eu haddewidion.

Mae rhai Cristnogion yn credu bod Iesu wedi sefydlu sacrament neu ddefod y conffyrmasiwn wrth addo anfon eiriolwr arall i roi'r pŵer i'w ddisgyblion i dystiolaethu (Ioan 14:16, Ioan 15:26, Ioan 16:13).

Mae gwreiddiau arfer y conffyrmasiwn yn dod o Actau'r Apostolion:

quote
Pan glywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn gair Duw, anfonasant atynt Pedr ac Ioan, ac wedi iddynt hwy ddod i lawr yno, gweddïasant drostynt ar iddynt dderbyn yr Ysbryd Glân, oherwydd nid oedd eto wedi disgyn ar neb ohonynt, dim ond eu bod wedi eu bedyddio i enw yr Arglwydd Iesu. Yna rhoes Pedr ac Ioan eu dwylo arnynt, a derbyniasant yr Ysbryd Glân. Actau 8:14-17

Paratoi ar gyfer conffyrmasiwn

Mae unigolion sy’n cael eu conffyrmasiwn yn mynychu cyfres o dosbarthiadau arbennig i ddysgu am y sacrament, eu ffydd a chyfrifoldebau Cristnogion.

Mae paratoi am y conffyrmasiwn yn helpu ymgeiswyr i ddeall yn iawn sut i fyw fel un o ddilynwyr Crist. Ar un adeg, roedd gofyn i'r ymgeiswyr ddysgu cyfres o gwestiynau ac atebion ar eu cof, sef y catecism.

Mae dosbarthiadau heddiw'n fwy cynhwysfawr ac yn ystyried anghenion penodol yr ymgeiswyr.