Bedyddio plant

Mae llawer o enwadau yn bedyddio babanod. Er bod y seremonïau'n debyg, mae rhai gwahaniaethau pwysig rhyngddynt.

Yn ystod seremoni bedyddio baban:

 • mae'r baban, y rhieni a'r rhieni bedydd yn cael eu croesawu
 • mae darlleniadau o'r Beibl
 • mae'r rhieni a'r rhieni bedydd yn gwneud addunedau, yn diarddel Satan a drygioni ac yn datgan eu ffydd a'r ffydd yr hoffen nhw i'r baban gael ei fagu ynddi
 • efallai bydd Credo'r Apostolion yn cael ei ddweud fel datganiad o ffydd
 • mae dŵr yn cael ei arllwys dros ben y baban wrth i'r gweinidog ddweud Rwy'n dy fedyddio yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân (mewn eglwysi Uniongred, mae'r baban yn cael ei roi o dan y dŵr yn llwyr am gyfnod byr)
 • weithiau bydd rhieni bedydd yn cael cannwyll wedi'i chynnau i gynrychioli goleuni Iesu sydd wedi dod i fywyd y baban
 • ar gyfer y seremoni, bydd rhieni'n aml yn gwisgo eu baban mewn gwisg wen arbennig
Bedydd, Granada, Nicaragua
Bedydd, Granada, Nicaragua

Mae Cristnogion yn credu bod bedydd yn croesawu'r plentyn i'r Eglwys, ac mae rhai yn credu bod bedydd yn cael gwared ar bechod gwreiddiol y baban a ddaeth i'r byd pan wnaeth Adda ac Efa anufuddhau i Dduw yng Ngardd Eden.

Mae'r gwasanaeth bedyddio hefyd yn gyfle i rieni a rhieni bedydd wneud addewid o flaen Duw i fagu'r plentyn o fewn y ffydd Gristnogol.

Mae'r enwadau Cristnogol sy'n bedyddio babanod yn cynnwys yr Anglicanwyr, megis yr Eglwys yng Nghymru, y Catholigion, y Presbyteriaid a'r Uniongred.

curriculum-key-fact
Mae dŵr sanctaidd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer bedydd. Dŵr sydd wedi'i fendithio yw hwn. Mae dŵr sanctaidd yn cael ei gadw yn y bedyddfaen.

Gwasanaeth cysegru

Mae eglwysi'r Bedyddwyr a'r Pentecostiaid yn bedyddio pobl pan maen nhw'n oedolion sy'n gallu penderfynu drostyn nhw eu hunain ydyn nhw eisiau cael eu bedyddio ai peidio. Maen nhw, fodd bynnag, yn aml yn cynnwys gwasanaeth cysegru byr o fewn oedfa Sul reolaidd i nodi genedigaeth baban.

Yn ystod gwasanaeth cysegru, mae rhieni'n cyflwyno eu plentyn yn yr eglwys. Mae stori cyflwyno’r Iesu yn y Deml o lyfr Luc yn aml yn cael ei darllen. Mae'r rhieni'n addo magu'r plentyn yn unol â gwerthoedd Cristnogol, mewn cartref Cristnogol ac fel rhan o gymuned yr eglwys.

Bedydd y Credinwyr

Mae Cristnogion sy'n arfer Bedydd y Credinwyr yn derbyn bod angen i rywun allu hawlio Iesu fel ei Waredwr personol. Mae dathlu bedydd yn ffordd o ddangos bod y gred hon yn bodoli a bod y person yn dymuno ymrwymo'n llwyr i ewyllys Duw. Mae eglwysi'r Bedyddwyr a'r Pentecostiaid, a rhai eglwysi Anglicanaidd, yn arfer Bedydd y Credinwyr.

Mae defnyddio trochi llwyr ar oed mwy aeddfed yn dynwared esiampl Iesu pan gafodd ei fedyddio gan Ioan Fedyddiwr yn afon Iorddonen.

Yn ystod y seremoni -

 • mae pobl sydd am gael eu bedyddio yn cyflwyno eu hunain i'r gweinidog
 • mae darlleniadau o'r Beibl
 • mae pob ymgeisydd yn disgrifio sut daeth ef/hi i gredu yn Iesu, sef y tystio
 • mae'r ymgeisydd yn gofyn am fedydd
 • mae'r ymgeisydd a'r gweinidog yn mynd i bwll bedyddio ac mae'r ymgeisydd yn cael ei roi o dan y dŵr yn llwyr am rai eiliadau
 • mae'r gweinidog yn dweud, Rwy'n dy fedyddio yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân
 • mae'r unigolyn sydd newydd gael ei fedyddio'n newid ei ddillad ac mae'r gymuned yn dathlu
Question

Disgrifia'r rheswm pam mae Cristnogion yn cynnal gwasanaeth bedydd.

Yn aml, gwasanaeth bedydd Cristnogol fydd y ddefod newid byd gyntaf i faban ei phrofi. Mae'n cael ei chynnal fel symbol o'r ffaith bod yr unigolyn yn ymuno â'r Eglwys. Mae dŵr sanctaidd yn cael ei ddefnyddio yn y seremoni fedyddio, fel symbol o olchi pechod i ffwrdd a dechrau o'r newydd. Mae rhai Cristnogion yn credu bod seremoni fedyddio yn bwysig er mwyn cael gwared ar y pechod gwreiddiol sydd gan y baban o ganlyniad i'r hyn wnaeth Adda ac Efa yng Ngardd Eden.