Career plans

Louis is writing an email to his friend, telling him about his plans. Read what he has to say and answer the questions which follow. Look at the vocabulary list if you think you need to.

Scottish Parliament building, Edinburgh
Scottish Parliament building, Edinburgh

Haidh, a charaid,

Tha mi an dòchas gu bheil thu gu math?

Tha mise air a bhith trang an t-seachdain seo a' lìonadh foirm iarrtais airson faighinn dhan oilthigh. Tha mi ag iarraidh a dhol dhan oilthigh a dhèanamh Ceimigeachd agus Bith-eòlas. Tha mi math air na cuspairean seo san sgoil agus tha mi an dòchas gum faigh mi a-steach dhan chùrsa oilthigh. Chòrdadh e rium a bhith nam thidsear saidheans no 's dòcha a bhith an sàs ann an rannsachadh.

Chòrdadh e rium a bhith a' fuireach ann an Dùn Èideann oir tha mo phiuthar a' fuireach ann. Tha ise a' fuireach ann an taigh beag air iomall a' bhaile. Cha bhi mi idir a' fuireach còmhla rithe, ge-tà. Chòrdadh e rium a bhith a' fuireach ann an tallaichean airson oileanaich airson a' chiad bhliadhna.

'S e baile air leth inntinneach agus eachdraidheil a tha ann. Tha ùidh agam ann am poilitigs agus tha seo math seach gu bheil Pàrlamaid na h-Alba stèidhichte ann an Dùn Èideann.

Tìoraidh an-dràsta!

Louis

Question

What has Louis been busy doing this week?

Filling out a university application form.

Foirm iarrtais is the Gaelic for 'application form'. You will often see this phrase on job adverts. Airson faighinn dhan oilthigh literally means 'to get into university'.

Question

What does Louis want to study at university?

Chemistry and Biology.

Ceimigeachd is the Gaelic for 'Chemistry'. Bith-eòlas is the Gaelic for 'Biology'. Eòlas means 'knowledge' and this word often appears as a suffix in school subjects.

Question

Which two careers would Louis like to pursue?

Science teacher or researcher.

Bhith nam thidsear saidheans translates as 'to be a science teacher'.

An sàs ann an rannsachadh means 'involved in research'.