Fèin-chuideachadh agus an siostam saor-thoileach

Aig toiseach an 20mh linn, cha robh peinnseanan ann do sheann daoine. Cha robh sochairean ann airson cion obrach, agus cha robh àrachas slàinte no cuideachadh ann do chlann. Nam bàsaicheadh am prìomh chosnaiche ann an teaghlach no mura b' urrainn dha obrachadh, dh'fhaodadh an teaghlach gu lèir a bhith ann am bochdainn uabhasach.

Slàinte agus taigheadas san 19mh linn

Ach bha Riaghaltas Bhreatainn dhen bheachd gun gabhadh na duilgheadasan sòisealta ann am Breatainn fhuasgladh tro:

  • obair shaor-thoileach
  • carthannas
  • fèin-chuideachadh