Sgilean ailseabra test questions

1

Iomadaich a-mach na camagan san abairt \(8(4x + 5)\).

2

Factaraich an abairt \(8f - 10\).

3

Factaraich an abairt \(16a - 24b\).

4

Factaraich an abairt \(36x - 45y\).

5

Sìmplich an abairt \(9x + 5 + 3y + 7x - 2\).

6

Iomadaich a-mach na camagan agus sìmplich an abairt \(4(t - 2) + 3\)

7

Iomadaich a-mach na camagan agus sìmplich an abairt \(3(y + 1) + 4(2y + 5)\).

8

Obraich a-mach an abairt \(3a + 7b\), nuair a tha a = -2 agus b = 4.

9

Obraich a-mach an abairt \(3x + 2y - z\), nuair a tha:

\[x = 1,\,y = 3\,agus\,z = 6\]

10

Dè an seòrsa àireamhan a tha anns na leanas?

1, 8, 27, 64, 125.

11

Obraich a-mach an riaghailt airson an àireamh chasan (C) a lorg air àireamh sam bith de dhamhain-allaidh (D).

Àireamh dhamhain-allaidh (D)123
Àireamh chasan (C)81624

12

Lorg an riaghailt airson an nmh teirm obrachadh a-mach san òrdugh seo:

9, 13, 17, 21.

13

Obraich a-mach an 100mh teirm dhen òrdugh a chì thu sa chlàr gu h-ìosal:

Àireamh teirm (à)12345100
Òrdugh (ò)716253443?

14

Obraich a-mach caisead an leathaid gu h-ìosal.

Diagram of a 18m x 16m right-angled scalene triangle

15

Obraich a-mach caisead an leathaid gu h-ìosal.

Graph with x and y axis with two plot points A (1, 2) and B (9, 5)