An caisead

Bidh an caisead ag innse dhuinn dè cho cas 's a tha loidhne. Mar sin, mar as motha an caisead, 's ann as caise a tha an loidhne.

'S e loidhne dhìreach a tha ag aomadh suas chun na làimh dheis a th' ann an caisead dearbhte.

'S e loidhne dhìreach a tha ag aomadh sìos chun na làimh dheis a th' ann an caisead àicheil.

Caiseadan loidhneachan sònraichte

Tha an aon chaisead aig loidhneachan co-shìnte.

2 parallel diagonal lines

Tha caisead neo-mhìnichte aig loidhneachan bheartagail.

Co-aontar \(x = a\)

Vertical line

Tha caisead de neoni aig loidhneachan còmhnard.

Co-aontar \(y = b\)

Horizontal line

Seo aon dhe na foirmlean a bhios sinn a' cleachdadh gus caisead loidhne dhìreach obrachadh a-mach:

\[\text{Caisead leathaid} = \frac{{\text{astar bheartagail}}}{{\text{astar còmhnard}}}\]

Right angle triangle showing vertical and horizontal dimensions, with the gradient slope highlighted

Feuch a-nis na ceistean seo.

Question

Tha ramp ùr gu bhith a' dol air cliathaich togalaich.

Obraich a-mach caisead an ramp bhon diagram.

Diagram of a 26cm x 78cm right-angled triangle

Tha an caisead dearbhte bhon a tha an loidhne ag aomadh suas an taobh deas.

\[\text{Caisead} = \frac{{\text{astar bheartagail}}}{{\text{astar còmhnard}}}\]

\[= \frac{{26}}{{78}}\]

\[=\frac{13}{39}\]

\[=\frac{1}{3}\]

\[= 26 \div 78\]

\[= 0.333...\]

\[= 0.3\,(gu\,1\,id.)\]

Question

Obraich a-mach caisead na loidhne gu h-ìosal.

Gradient line on graph using the grid to plot a right angled triangle

Tha an caisead àicheil bhon a tha an loidhne ag aomadh sìos an taobh deas.

\[\text{Caisead} = \frac{{\text{astar bheartagail}}}{{\text{astar còmhnard}}}\]

\[-\frac{5}{2}\]

Question

Obraich a-mach caisead na loidhne gu h-ìosal.

Diagram of a 5cm x 20cm right-angled triangle

Tha an caisead àicheil bhon a tha an loidhne ag aomadh sìos an taobh deas.

\[\text{Caisead} = \frac{{\text{astar bheartagail}}}{{\text{astar còmhnard}}}\]

\[= \frac{{ - 5}}{{17}}\]

\[= - 5 \div 17\]

\[= - 0.29\,(gu\,2\,id.)\]

Question

Obraich a-mach caisead na loidhne gu h-ìosal.

Diagram of a 10m x 45m right-angled triangle

Tha an caisead dearbhte bhon a tha an loidhne ag aomadh suas an taobh deas.

\[\text{Caisead} = \frac{{\text{astar bheartagail}}}{{\text{astar còmhnard}}}\]

\[= \frac{{10}}{{45}}\]

\[= \frac{2}{9}\]

Move on to Test
next