A' sìmpleachadh abairt

Glè thric thèid againn air abairtean ailseabrach a shìmpleachadh le bhith 'a' cruinneachadh theirmean co-choltach'.

Thoir sùil air an abairt \(2x + 5y + x - 3y\)

Tha ceithir teirmean an seo \(2x,\,5y,\,x\\) agus \(- 3y.\)

Tha dà theirm co-cheangailte ri \(x\) agus tha a dhà co-cheangailte ri \(y\).

Faodaidh sinn a-nis na teirmean le \(x\) a chur còmhla agus na teirmean le \(y\) a chur còmhla, agus gheibh sinn \(3x + 2y\).

Eisimpleir

Cruinnich teirmean co-choltach agus sìmplich an abairt ailseabrach seo:

\[a + 4b + 3a - 3b\]

Freagairt

\(4a + b\) (\(a+3a = 4a\) agus \(4b-3b = 1b\))

Feuch a-nis an sìmplich thu na h-abairtean a leanas.

Question

\[5a + 4b - a + b\]

\[= 4a + 5b\]

Question

\[4x - y - x + 2x\]

\[= 5x - y\]

Question

\[3m + n - m + 4n - 2m\]

\[= 0m + 5n\]

\[= 5n\]

Tha sinn a-nis a' cur dà rud còmhla gus abairtean ailseabrach a shìmpleachadh. 'S e sin iomadachadh a-mach chamagan agus cruinneachadh theirmean co-choltach.

Question

Sìmplich \(3(x - 2y) + 4x\)

\[= 3x - 6y + 4x\]

\[= 7x - 6y\]

Question

Sìmplich \(3(x + y) + 2(x - y)\)

\[= 3x + 3y + 2x - 2y\]

\[= 5x + y\]