A' sìmpleachadh abairt

Glè thric thèid againn air abairtean ailseabrach a shìmpleachadh le bhith 'a' cruinneachadh theirmean co-choltach'.

Thoir sùil air an abairt 2x + 5y + x - 3y

Tha ceithir teirmean an seo 2x,\,5y,\,x\ agus - 3y.

Tha dà theirm co-cheangailte ri x agus tha a dhà co-cheangailte ri y.

Faodaidh sinn a-nis na teirmean le x a chur còmhla agus na teirmean le y a chur còmhla, agus gheibh sinn 3x + 2y.

Eisimpleir

Cruinnich teirmean co-choltach agus sìmplich an abairt ailseabrach seo:

a + 4b + 3a - 3b

Freagairt

4a + b ( a+3a = 4a agus 4b-3b = 1b)

Feuch a-nis an sìmplich thu na h-abairtean a leanas.

Question

5a + 4b - a + b

= 4a + 5b

Question

4x - y - x + 2x

= 5x - y

Question

3m + n - m + 4n - 2m

= 0m + 5n

= 5n

Tha sinn a-nis a' cur dà rud còmhla gus abairtean ailseabrach a shìmpleachadh. 'S e sin iomadachadh a-mach chamagan agus cruinneachadh theirmean co-choltach.

Question

Sìmplich 3(x - 2y) + 4x

= 3x - 6y + 4x

= 7x - 6y

Question

Sìmplich 3(x + y) + 2(x - y)

= 3x + 3y + 2x - 2y

= 5x + y