Learning - School conversation

The following audio is the first part of a conversation which covers all four contexts at Higher. A Higher performance-talking must cover at least two contexts. This conversation transitions from the context of Learning - School into the context of Society - Hobbies.

Give your own answers to the following questions, then listen to the example conversation audio, which includes sample answers.

Conversation - Part 1

Questions covered in the conversation.

  • An inns thu dhomh mu dheidhinn na sgoile agad?
  • Dè an cuspair as fheàrr leat agus carson?
  • Am bi thu a' seinn anns a' Ghàidhlig?
  • Dè do bheachd air a' Ghàidhlig mar chuspair?
  • Am bu toigh leat a bhith fileanta?
  • A bheil cuspair ann nach eil a' còrdadh riut cho math?
  • Am bi thu a' fuireach san sgoil an-ath-bhliadhna?
  • (Càit am/Am) bu toigh leat a dhol dhan oilthigh?

Practice conversation - Learning - School

Vocabulary

A bharrachd air – in addition to
Comharran matha – good marks
Tuigseach – understanding (adj.)
Caran coma mu – don't care much for

Move on to the next page if you'd like to follow a Gaelic or English transcription of the conversation as you listen. Or try the Test.