Learning - Snowboarding

Form your own answers to the following questions, then listen to the conversation below, which includes full answers.

Feet and board of snowboarder standing in the snow

Question
  • Inns dhomh beagan mu dheidhinn a' chur-seachad ùr agad.
  • Carson a thòisich thu air seo ionnsachadh?
  • A bheil e doirbh a bhith a' falbh air bòrd-sneachda?
  • Am bi thu a' dèanamh spòrs sam bith eile a bharrachd air an seo?

Practice conversation - Snowboarding

Head to the next page if you'd like to follow a Gaelic or English transcription of the conversation as you listen.