Bheactoran ùra bho chur-ris (toradh)

Ma bhios tu a' cur-ris dà bheactor, no barrachd, bidh bheactor ùr agad mar thoradh air an cur còmhla.

Triangle made up of vectors XY, YZ and XZ

Gus siubhal bho X gu Z, faodaidh tu gluasad a-null bheactor \(\overrightarrow {XY}\) agus an uair sin air \(\overrightarrow {YZ}\). Dh'fhaodadh tu cuideachd gluasad gu dìreach a-null \(\overrightarrow {XZ}\).

Mar sin canaidh sinn gur e \(\overrightarrow {XZ}\) an toradh aig \(\overrightarrow {XY}\) agus \(\overrightarrow {YZ}\) .

Question
Shape made up of vectors a, b, c, d, e, f and g

Sgrìobh iad seo mar bheactoran singilte:

1.\(f + g\)

2.\(a + b\)

3.\(e - b - a\)

1.\(e\)

2.\(- c\) (An do chuimhnich thu air an t-samhla airson toirt-air-falbh?)

3.\(- d\)

curriculum-key-fact
Cuimhnich: Tha dà bheactor co-ionann ma tha an aon mheudachd agus an aon chùrsa aca, ge bith càit a bheil iad air an duilleig.

Question
Triangle ABC with internal triangle XYZ and vectors AX=a, XZ=b, AZ=c

Tha na triantain ABC agus XYZ ionann-thaobhach.

'S e X a' phuing-meadhain aig AB, 's e Y a' phuing-meadhain aig BC, 's e Z a' phuing-meadhain aig AC.

\(\overrightarrow {AX} = a\), \(\overrightarrow {XZ} = b\), \(\overrightarrow {AZ} = c\)

Sgrìobh iad seo ann an teirmean de a, b agus c.

  1. \[\overrightarrow {XY}\]
  2. \[\overrightarrow {YZ}\]
  3. \[\overrightarrow {XC}\]
  4. \[\overrightarrow {BZ}\]
  5. \[\overrightarrow {AC}\]

  1. c
  2. - a Cuimhnich gu bheil \(\overrightarrow {YZ}\) co-shìnte ri \(\overrightarrow {AX}\) agus dhen aon fhaid, ach tha an cùrsa eadar-dhealaichte.
  3. b + c (Tha e cuideachd comasach gluasad bho X gu A agus an uair sin air adhart gu C. Bheireadh seo dhut am freagairt - a + 2c. Cia mheud freagairt eile air an smaoinich thu?)
  4. b - a no 2b - c no - 2a + c
  5. 2c