Amrywiaeth arferion addoli

Mae gwahanol enwadau Cristnogol yn addoli mewn gwahanol ffyrdd:

  • Mae gan Anglicanwyr, Catholigion a Christnogion Uniongred ffordd osodedig o addoli. Mae hon yn ddefod ffurfiol yn seiliedig ar y sacramentau, yn enwedig y Cymun Sanctaidd. Addoli litwrgaidd yw addoli fel hyn.
  • Mae eglwysi Cristnogol eraill yn arfer addoli anlitwrgaidd, er enghraifft Bedyddwyr a Chrynwyr. Does dim ffurf osodedig i'r math hwn o addoli, ac yn aml nid yw'n cynnwys Cymun Sanctaidd. Mae fel arfer yn canolbwyntio ar ddarlleniadau o'r Beibl, pregeth, cerddoriaeth a gweddïau. Mae'n gallu bod yn strwythuredig neu'n ddistrwythur a byrfyfyr.

Pa bynnag fath o addoli sy'n cael ei ddefnyddio, mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu ei bod hi'n bwysig dod at ei gilydd i rannu defodau o ddefosiwn ac anrhydedd i Dduw.