Gweddïo preifat

Mae gweddïo preifat yn golygu bod rhywun yn gweddïo ar ei ben ei hun. Mae Cristnogion yn gweld hyn yn bwysig iawn, oherwydd mae'n amser iddyn nhw gysylltu'n bersonol â Duw.

Mae addoli preifat yn rhoi cyfle i Gristnogion dreulio amser ar eu pennau eu hunain gyda Duw. Mae gweddïo, myfyrio, astudio'r Beibl a chanu emynau i gyd yn gallu cael eu gwneud gartref. Mae Cristnogion yn gallu uno ag Eglwys Duw wrth weddïo heb fynd i adeilad eglwys. Mae rhai Cristnogion yn perthyn i'r mudiad 'eglwys dŷ' ac yn cyfarfod i addoli yn eu cartrefi ei gilydd.

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn defnyddio'r Beibl wrth addoli'n breifat. Mae rhai yn ei ddarllen i gyd dros nifer o flynyddoedd, neu efallai y byddan nhw'n myfyrio ar rannau penodol ohono. Mae rhai'n defnyddio canllaw astudio i ddysgu sut mae ysgolheigion yn dehongli'r Beibl. Mae eraill yn darllen y salmau wrth weddïo.

Symboliaeth wrth addoli gartref

Mae Cristnogion yn defnyddio gwahanol wrthrychau symbolaidd i'w helpu nhw i weddïo. Mae croes neu crog yn eu hatgoffa nhw o aberth Iesu a'i atgyfodiad.

Bydd rhai'n goleuo cannwyll i greu'r awyrgylch iawn i deimlo presenoldeb Duw.

Yn aml, bydd Catholigion yn defnyddio llaswyr, sef llinyn o leiniau sy'n eu helpu nhw i gyfrif eu gweddïau wrth iddyn nhw fyfyrio am fywyd Iesu a galw ar Mair i gynnig eu gweddïau i Dduw. Eiriolaeth yw'r enw ar hyn.

Gweddïau byrfyfyr

Gweddïau byrfyfyr yw gweddïau sy'n cael eu dweud ar y pryd. Un enghraifft o hyn fyddai os yw rhywun yn clywed newyddion drwg ac felly'n dweud gweddi dros y bobl dan sylw. Mae rhai Cristnogion yn credu bod y math hwn o weddïau'n fwy diffuant oherwydd dydyn nhw ddim wedi'u ‘trefnu’.

Gweddïau anffurfiol

Mae gweddi anffurfiol yn cyfeirio at weddi sy'n siarad â Duw mewn iaith symlach, fwy cyffredin.