Pwysigrwydd gweddïo

Mae addoli'n rhan hanfodol o ffydd Cristion. Mae Cristnogion yn addoli Duw i ddiolch iddo am ei gariad, i ofyn am faddeuant am eu pechodau ac i geisio deall ei 'ewyllys' ar eu cyfer.

Gweddïo a myfyrio

Mae Cristnogion yn disgrifio gweddïo fel sgwrs gyda Duw. Maen nhw'n gallu gweddïo'n dawel neu ar lafar. Mae gweddïau'n gallu defnyddio geiriau penodol, neu eiriau'r unigolyn ei hun. Wrth weddïo, mae Cristnogion yn codi eu meddyliau a'u calonnau at Dduw.

Mae llawer o wahanol fathau o weddïau, gan gynnwys:

  • addoliad - moli Duw am ei fawredd a chydnabod dibyniaeth arno
  • cyffes - cyfaddef pechod a gofyn am drugaredd a maddeuant Duw
  • diolchgarwch - diolch i Dduw am ei holl fendithion, er enghraifft iechyd neu blant
  • erfyniad - gofyn i Dduw am rywbeth, er enghraifft iacháu, dewrder neu ddoethineb
  • eiriolaeth - gofyn i Dduw helpu pobl eraill mewn angen, er enghraifft cleifion, pobl dlawd, pobl sy'n dioddef mewn rhyfel

Natur a phwysigrwydd gweddïo

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu bod gweddïo'n dyfnhau ffydd rhywun. Mae gweddïo'n gallu helpu pobl i ddeall diben Duw ar gyfer eu bywydau. Mae Cristnogion yn gallu dehongli ymateb Duw i'w gweddïau yn y ffyrdd canlynol:

  • Mae Duw yn ateb gweddïau, ond nid bob amser yn y ffordd yr hoffai'r unigolyn. Os na chaiff gweddi ei hateb, efallai fod yr unigolyn wedi gofyn am rywbeth nad yw Duw yn meddwl y byddai'n dda iddo, neu efallai y caiff ei weddi ei hateb yn nes ymlaen.
  • Weithiau mae Cristnogion yn meddwl bod Duw wedi ateb eu gweddïau mewn ffyrdd eithaf trawiadol, er enghraifft rhywun sâl yn gwella. Weithiau mae nhw'n ystyried hyn yn wyrth.
  • I rai Cristnogion, mae myfyrio yn ffordd o geisio cyrraedd lefel ysbrydol uwch.
  • Mae eraill, yn enwedig Cristnogion Uniongred, yn defnyddio 'Gweddi Iesu', Arglwydd Iesu Grist, Mab y Duw Byw, bydd drugarog wrthyf i, bechadur. Weithiau byddan nhw'n llafarganu'r weddi hon dro ar ôl tro i glirio eu meddyliau a chael hedd mewnol.

Mae Cristnogion eraill, yn enwedig Catholigion, yn defnyddio llaswyr i fyfyrio ar fywyd Iesu.

Mae canhwyllau neu groes yn gallu helpu Cristnogion i ganolbwyntio ar eu myfyrdod a gadael i'r Ysbryd Glân ddod i mewn i'w calonnau.