Na h-Oscars

Ceistean

Question

Cò ris a tha an ìomhaigh coltach?

Ridire le claidheamh na sheasadh air ruidhle film.

Question

Ciamar a tha luchd-obrach a' ghnìomhachais air an riochdachadh?

Tha còig spògan air am film.

Question

Dè na stuthan a thathar a' cleachdadh gus ìomhaigh a chur ri chèile?

Umha a tha còmhdaichte le òir.

Question

Dè bhios doirbh do dh'actaran?

Coimhead toilichte nuair nach buannaich iad – is dùil aca gum buannaich iad.

Question

Dè an sgeulachd a tha air cùlaibh an ainm "Oscars"?

Tè a bha ag obair dhan Acadamaidh ag ràdh gun robh an ìomhaigh coltach ri bràthair a h-athar – air an robh an t-ainm Oscar.

Question

Mìnich dè tha am facal 'follaiseach' a' ciallachadh anns an earrainn.

Soilleir (no facal coltach ri sin).

Question

Dè cho fada is a dh'fheumas gach film ann an co-fharpais FilmG a bhith?

Eadar 3 agus 5 mionaidean.

Question

Dè na trì ceumannan a tha sgoilearan a' dèanamh airson film a dhèanamh?

Ag ullachadh, a' clàradh agus a' gearradh.

Question

Ainmich dà dhuais a dh'fhaodar glèidheadh ann an co-fharpais FilmG.

Ainmich dhà à:

  • Cluicheadair as Fheàrr
  • Dràma Goirid as Fheàrr
  • Riochdachadh as Fheàrr
  • Duais Roghainn an t-Sluaigh