Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

The 'Five Pillars of Islam': Shahadah, Salat, Zakat, Sawm, Hajj.

Er mwyn byw’n unol â dymuniadau Allah a chael gwobr ym Mharadwys, bydd Mwslimiaid yn ceisio cyflawni pum dyletswydd sylfaenol Islam, sef Pum Piler Islam. Dyma nhw:

  • Shahadah - datganiad o ffydd a’r gred mewn un duw, Allah.
  • Salat - gweddïo bum gwaith y dydd ar amserau penodol. Mae hyn yn atgoffa Mwslimiaid yn gyson am bwysigrwydd Allah yn eu bywydau.
  • Zakat - gweithred o addoliad, sy’n golygu rhoi canran o’ch cyfoeth i elusen. Mae hyn yn creu rhwymedigaeth rhwng y cyfoethog a’r tlawd ac yn helpu Mwslimiaid i buro’u cyfoeth ac osgoi trachwant. Yr arfer yw talu Zakat un waith y flwyddyn.
  • Sawm - ymprydio yn ystod mis Ramadan, i’r rhai sydd wedi cyrraedd oed aeddfedrwydd ac sydd mewn iechyd da. Nid yw’n ofynnol i fenywod ymprydio yn ystod y misglwyf. Mae hyn yn helpu Mwslimiaid i ymgysylltu ag Allah a chofio rhai llai ffodus na nhw’u hunain.
  • Hajj - pererindod arbennig i Mecca. Disgwylir i Fwslimiaid wneud hyn unwaith yn eu hoes os ydyn nhw’n gorfforol iach ac yn gallu fforddio mynd.

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu y bydd eu gweithredoedd da yn cyfrif tuag at eu lle ym Mharadwys, hyd yn oed os nad yw’r gwobrau’n amlwg yn y bywyd hwn.

Mae Mwslimiaid yn pwysleisio pwysigrwydd gwyleidd-dra, maddeuant, gonestrwydd a charedigrwydd hefyd. Maen nhw’n credu bod Allah yn garedig ac yn drugarog, a’i fod eisiau i’w ddilynwyr ymddwyn yn yr un modd. Nid gweddïo a defodau yw unig ddiben bod yn Fwslim, mae’n rhaid bod yn dda wrth eraill hefyd.