Beth mae Islam yn ei ddysgu am fywyd ar ôl marwolaeth?

Mae Islam yn dysgu bod yna fywyd ar ôl marwolaeth, ac akhirah yw’r gair am hyn. Yn Islam, Allah sy’n penderfynu pa bryd y bydd rhywun yn marw ac mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu y byddant, pan fyddant wedi marw, yn aros yn eu beddau tan Yawm al-din, sef Dydd y Farn. Ar y diwrnod hwnnw, cânt eu codi o’u beddau a’u cyflwyno ger bron Allah i gael eu barnu ar sut y gwnaethant fyw eu bywydau daearol. Atgyfodiad y corff yw’r enw ar y gred hon.

Bydd y rhai a wnaeth fwy o weithredoedd da na drwg yn mynd i Janna, sef Paradwys. Disgrifir Janna fel ‘gardd gwynfyd bythol’ a ‘chartref tangnefedd’. Yn Janna ni fydd dim salwch, poen na thristwch.

Bydd y rhai a wnaeth fwy o weithredoedd drwg na da yn mynd i Jahannam neu Uffern. Lle o ddioddefaint corfforol ac ysbrydol yw hwn.

Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah yn faddeugar, yn drugarog ac yn dosturiol, felly nid pob gweithred ddrwg fydd yn cael ei chosbi. Bydd Allah yn maddau i’r rhai sydd wedi edifarhau am eu pechodau a’r rhai sydd wedi gwneud peth daioni yn eu bywydau, er enghraifft bod yn garedig tuag at eraill.

Ond y mae rhai pechodau y mae llawer o Fwslimiaid yn credu eu bod yn anfaddeuol. Un o’r pechodau hyn yw pechod shirk.

Pam mae Mwslimiaid yn credu mewn bywyd ar ôl marwolaeth?

Y brif ffynhonnell awdurdod i Fwslimiaid yw’r Qur’an. Mae’n cynnwys sawl dysgeidiaeth am y byd nesaf.

Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah yn rheoli eu bywydau ac yn penderfynu am ba hyd y byddant yn byw. Dywed y Qur’an:

quote
Ac ni all enaid farw ond drwy ganiatâd Allah. Y tymor sydd yn benodedig fel mewn ysgrifen.Qur’an 3:145

Bydd gweithredoedd pobl yn cael eu cymryd i ystyriaeth ar Ddydd y Farn. Dywed y Qur’an y bydd y da yn cael gwobr, tra bydd y drwg yn cael cosb:

quote
O’r da a wnânt ni wrthodir dim iddynt; canys y mae Allah yn adnabod yn dda y rhai a wna’n iawn. Y rhai sydd yn gwrthod ffydd – ni fydd na’u heiddo na’u hepil (niferus) o ddim gwerth iddynt yn erbyn Allah: byddant yn gymdeithion i’r tân, gan fyw ynddo am byth.Qur’an 3:115-3:116

Mae cred mewn bywyd ar ôl marwolaeth yn ganolog i ystyr a phwrpas bywydau’r rhan fwyaf o Fwslimiaid. Mae llawer o Fwslimiaid yn credu eu bod ar y Ddaear hon am amser cymharol fyr ac yn ystod yr amser hwn maent yn paratoi eu hunain ar gyfer bywyd tragwyddol ar ôl marwolaeth. Mae Mwslimiaid yn ystyried mai prawf yw’r bywyd hwn, a byddant yn ceisio gwneud cymaint o droeon da ag y gallant. Er mwyn mynd i Janna, mae’n rhaid iddynt gyflawni eu dyletswyddau Islamaidd hefyd.