Pythagoras test questions

1

Tha cumadh ceangailte air a dhèanamh le ceàrnag agus triantan ceart-cheàrnach. Tha na tomhasan mar a chì thu.

Square and right angle triangle. Square 9m tall. Base of shape 13.6m long.

Obraich a-mach cuairt-thomhas a' chumaidh.

2

Tha dèideag coin air chumadh tetrahedron. 'S e triantan ionann-thaobhach de \(14\,cm\) gach taobh a tha anns gach aodann dhen dèideig.

Obraich a-mach farsaingeachd aon dhe na h-aodainn seo (a' toirt do fhreagairt chun a' chiadameatair cheàrnagaich as fhaisge).

Face of tetrahedron 14 cm sides

3

Obraich a-mach faid an taoibh \(x\)

Quadrilateral split into two right angled triangles. Triangle one 7cm by 5cm by hypotenuse. Triangle two 6cm by triangle one hypotenuse by x

4

Tha dà earrann cheart-cheàrnach ann an gàrradh mar a chì thu. Tha na h-aon tomhasan aca sin.

Two gardens 11m by 6.3m. Second garden is rotated 90 degrees and aligned on right. Line y connects bottom left corners of each garden.

Obraich a-mach faid \(y\).