Rôl dynion a menywod

Mae rôl dynion a menywod wedi newid yn fawr mewn cymdeithas fodern. Mae'r term cydraddoldeb ar sail rhyw yn golygu bod pawb o bob rhywedd yn gallu mwynhau'r un hawliau a chyfleoedd ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Mae cyfraith y Deyrnas Unedig nawr yn golygu y dylai fod gan ddynion a menywod hawliau cyfartal ym mhob maes fel tâl, yr hawl i bleidleisio a'r gwaith maen nhw'n ei wneud. Fodd bynnag, dydy hynny ddim yn digwydd bob amser, ac yn sicr nid bob amser o fewn crefydd, oherwydd yn draddodiadol roedd gan ddynion a menywod rôl wahanol mewn defodau crefyddol.

Mae rôl dynion a menywod yn gallu amrywio rhwng enwadau Cristnogol.

Roedd Iesu a Christnogion cynnar yn byw mewn cymdeithas oedd wedi'i rheoli gan ddynion, ac mae'r Beibl yn adlewyrchu hynny. Mae'r gred y dylai dynion a menywod gael rôl wahanol yn dal i fod yn gyffredin mewn rhai cymunedau Cristnogol heddiw. Mae hyn oherwydd eu bod nhw'n credu bod Duw wedi gwneud dynion a menywod yn wahanol.

quote
Chwi wragedd, byddwch ddarostyngedig i'ch gwŷr fel i'r Arglwydd; oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys; ac ef yw Gwaredwr y corff. Ond fel y mae'r eglwys yn ddarostyngedig i Grist, felly y mae'n rhaid i'r gwragedd fod i'w gwŷr ym mhob peth.Llythyr Sant Paul at yr Effesiaid 5:22-24

Mae Cristnogion eraill yn credu bod dynion a menywod wedi'u gwneud ar ddelw Duw, felly dylid eu trin yn gyfartal – y dylen nhw rannu cyfrifoldebau a breintiau.

quote
Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu.Llythyr Sant Paul at y Galatiaid 3:28

Mae llawer o Gatholigion yn credu dylai gwŷr a gwragedd barchu rolau ei gilydd mewn priodas ac ystyried bod y ddwy rôl yr un mor werthfawr â'i gilydd. Mae'r rolau hyn yn cynnwys gofal o fewn y cartref, ac ennill arian i ddarparu ar gyfer y teulu.

quote
Dylai dynion wir barchu a charu menywod â pharch llwyr at eu hurddas personol, a dylai cymdeithas greu a datblygu amodau ffafriol i waith yn y cartref.Y Pab John Paul II

Mae llyfr Genesis yn rhoi gwahanol ddisgrifiadau o drefn creu dynion a menywod, ac mae'r rhain wedi cael eu dehongli'n wahanol.

quote
Dywedodd yr Arglwydd Dduw hefyd, 'Nid da bod y dyn ar ei ben ei hun; gwnaf iddo ymgeledd cymwys'.Genesis 2:8
Question

Esbonia beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth gydraddoldeb ar sail rhyw.

Mae cydraddoldeb ar sail rhyw yn cyfeirio at y gred y dylai pob rhywedd allu mwynhau'r un hawliau a chyfleoedd ym mhob agwedd ar eu bywydau. Mae gan yr Eglwys Gristnogol wahanol safbwyntiau am rôl dynion a menywod o fewn crefydd, gan ddibynnu ar yr enwad.