Maddeuant mewn Iddewiaeth

Mae maddeuant yn gryf mewn Iddewiaeth ac yn ddyletswydd, neu mitzvah, y dylai Iddewon wneud eu gorau glas i ufuddhau iddo. Ceir dysgeidiaeth am faddeuant yn y Torah.

quote
Nid wyt i gasáu dy frawd yn dy galon.Lefiticus 19:17
quote
Pwy sydd dduw fel ti, yn maddau anwiredd, ac yn mynd heibio i drosedd gweddill ei etifeddiaeth? Nid yw’n dal ei ddig am byth, ond ymhyfryda mewn trugaredd.Micha 7:18

Mae Iddewiaeth yn dysgu bod bodau dynol, am eu bod wedi cael ewyllys rhydd, yn gyfrifol am eu gweithredoedd eu hunain. Os gwnânt rywbeth drwg, yna rhaid iddynt geisio maddeuant. Dim ond y dioddefwr all roi maddeuant.

Mae Iddewon yn rhoi pwyslais mawr ar teshuva, neu edifeirwch. Dyma pryd y bydd Iddewon yn mynd ati i geisio gwneud iawn am eu camweddau. Gwnânt hyn drwy’r camau isod:

  • myfyrio ar eu camweddau
  • ceisio maddeuant am eu camweddau
  • gweddïo
  • troi at y Torah am arweiniad
curriculum-key-fact
Maddeuant yw un o’r mitzvot y dylai Iddewon ufuddhau iddynt.