An Riaghaltas Làbarach agus an Stàit Shochairean

1

Cò am Prìomh Mhinistear a bh’ ann am Breatainn an dèidh Taghadh 1945?

2

Cuin a thòisich Seirbheis Nàiseanta na Slàinte?

3

Dè an t-seirbheis air an do chuir an riaghaltas cìsean?

4

Cuin a chaidh Achd an Àrachais Nàiseanta a chur an gnìomh?

5

Dè thug dìon do luchd-obrach a dheigheadh a leòn aig an obair?

6

Cò dha an tug Achd Nàiseanta a’ Chobhair dìon?

7

Cuin a chaidh Achd nam Bailtean Ùra a chur an gnìomh?

8

Cia mheud baile ùr a bhathar an dùil a thogail?

9

Dè an aois aig faodadh duine an sgoil fhàgail ann an 1948?