Leasachaidhean a thaobh Aineolais

Achd an Fhoghlaim, 1944

Fiosrachadh agus soirbheachadh:

  • Air a cur an gnìomh ro 1947.
  • Dh'fheumadh gach ùghdarras ionadail a bhith a' toirt seachad foghlam bun-sgoile agus àrd-sgoile adhartach.
  • Bhiodh foghlam an-asgaidh dhan h-uile duine gus an robh iad 15.

Dìth soirbheachaidh:

Bha dragh air mòran gun deigheadh foghlam acadamaigeach a mhilleadh le bhith a' cur chuspairean is chloinne nach robh cho acadamaigeach na chois.