Peata dìleas test questions

Ceist

1

Dè am fiosrachadh a tha a’ sealltainn gu bheil pàirt cudromach aig coin nar cultar?

2

Tha an neach-labhairt a’ faighneachd: “Dè am feum a tha e a’ dèanamh dhuinn coin a bhith againn?” Dè a’ chiad fhreagairt a tha air a thoirt seachad?

3

Cò na daoine dha bheil coin gu h-àraid feumail?

4

Càit am faicear coin gu tric?

5

Dè an dòigh sa bheil coin a’ toirt air daoine a bhith ri eacarsaich?

6

Dè chanadh mòran dhaoine aig a bheil cù mar pheata?

7

Dè am feum a tha cuairtean le cù a’ dèanamh do neach?

8

Dè a’ bhuannachd mu dheireadh mun cuala sinn?

9

Dè seòrsa stoidhle a tha air an fhiosrachadh a chuala tu?

10

Nad bheachd, càit an nochdadh fiosrachadh mar seo?

11

Saoil cò as motha dham biodh am fiosrachadh seo feumail?