Èisteachd

Peata dìleas

Smaoinich mun earrainn air fad.

Question

Nad bheachd, càit an cluinneadh tu a leithid?

- Air prògram air BBC Alba mu Dhùn Èideann san latha an-diugh

- Ann am prògram rèidio mu bheathaichean fhiadhaich

- Air CD air a bheil sgeulachdan ainmeil à Alba

Air CD air a bheil sgeulachdan ainmeil à Alba.

Chan ann mu dheidhinn Dùn Èideann san latha an-diugh a tha an earrann. Cha robh Bobaidh na bheathach fiadhaich. Dh'fhaodadh gum biodh earrann mar seo air CD air a bheil sgeulachdan ainmeil à Alba. 'S e sgeulachd ainmeil Albannach a tha ann an stòiridh Bhobaidh.

Question

Nad bheachd, dè am prìomh amas a bha aig an earrainn?

- Fiosrachadh a thoirt seachad mu Bhobaidh

- Fiosrachadh a thoirt seachad mu Dhùn Èideann aig an àm a bha Bobaidh beò

- Fiosrachadh a thoirt seachad mu Abhagan Sgìtheanach

Fiosrachadh a thoirt seachad mu Bhobaidh.

Ged a tha an sgeulachd suidhichte ann an Dùn Èideann agus ged a tha i mu Abhag Sgìtheanach sònraichte, 's e Bobaidh fhèin cuspair na h-earrainn.

Question

Nad bheachd, dè cho soirbheachail 's a bha an earrann seo ann a bhith a' coileanadh a h-amais?

Ma thèid faighneachd dhut mu cho soirbheachail 's a bha teacsa ann a bhith a' coileanadh a h-amais, bu chòir dhut beachd pearsanta a thoirt seachad agus do bheachd a mhìneachadh.

Mar eisimpleir: Bha i glè shoirbheachail. Dh'inns an earrann dhomh carson a tha Bobaidh ainmeil chun an latha an-diugh.

Move on to Test
next