Èisteachd

Peata dìleas

Question

Dè rinn an teaghlach aig Iain Traill airson Bobaidh?

Thug an teaghlach aig Iain Traill biadh dhan chù bheag a h-uile latha aig uair feasgar.

Tha thu ag èisteachd airson an ainm Iain Traill agus tha fios agad gum bi fiosrachadh faisg air làimh.

Question

Ciamar a chuidich Pròbhaist Dhùn Èideann Bobaidh?

Cheannaich e cead-coin agus colar dha.

'S iad na faclan Pròbhaist Dhùn Èideann a bheir cuideachadh dhuinn am fiosrachadh a lorg bhon earrainn.

Question

Dè thachair air an 17mh latha den Fhaoilleach 1872?

Bha an naidheachd-bàis aig Bobaidh anns a' phàipear An t-Albannach.

Tha thu a' coimhead airson fiosrachadh a tha faisg air a' cheann-latha seachdamh latha deug den Fhaoilleach 1872.

Question

Càite an deach Bobaidh a thiodhlacadh?

Chaidh Bobaidh a thiodhlacadh ri taobh a mhaighstir ann an Cladh nam Manach Liath.

A-rithist tha thu ag èisteachd airson an abairt a thiodhlacadh agus cuideachd am facal Bobaidh.

Question

Carson a tha Bobaidh ainmeil air feadh an t-saoghail a-nis?

Anns na seasgadan, rinneadh film mu dheidhinn Bobaidh.

Tha am fiosrachadh faisg air na faclan ainmeil air feadh an t-saoghail.